ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل لا نویی ترزور

La Nuit Tresor Lancome smart perfume-No635
  • رایحه:تند و شیرین و گرم
  • جنسیت :زنانه
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

لانوییترزورLa Nuit Tresor Lancome

برندلانکوم(Lancome) درماهفوریهسال2015 اقدامبهمعرفیعطرشرقی،گرموشیرینجدیدخودنمود. ناماینادوپرفیومزنانهلانوییترزورLa Nuit Tresor است.

هماکنوننیزبرند“اسمارت”اقدامبهتولیداینادوپرفیومبهصورتجیبیکردهاست.

بانگاهیبهشیشه‌یلانوییترزورمتوجهظاهرالماسگونهومنحصربهفرداینعطرخواهیدشد. اینالماسکبودبایکپارچه‌یساتنکهبهدورگردنآنپیچیدهشدهبهبهترینشکلتزیینشدهاست.

شکلهندسیوتراش‌هایالماسگونه‌یشیشهبرایتزیینمیزشمابهترینگزینهاستونمادیازلطافتزنانهرابهرخمیکشد.

بااولیناسپریازلانکوم،بویمیوه‌هاییمثلگلابی،نارنگیونارنجبهسرعتدرفضایاطرافشماقابلاستشماممی‌شود.

اینترکیبمیوه‌ایشادابیونشاطعجیبیرادرابتدایکارلانوییترزوربهروحشماتزریقمی‌کند. پسازمدتیاینرایحه‌هاجایخودرابهنت‌هایاصلیکهشاملمیوه‌یساعتی،توت‌فرنگی،گلارکیدهورزسیاههستندمی‌دهند.

شیرینیاینمخلوططبیعیهمانعاملمحرکوانرژیبخشیاستکهازیکعطرانتظاردارید. باگذشتزمانبهوضوحمتوجهتغییرنت‌هایمیانیوجایگزینیآنبانت‌هایمیانیخواهیدشد.

نت‌هایپایانیازترکیبگیاهجادوییپاتچولی،پاپیروس،میوه‌یسرخالو،پرالین،وانیل،کارامل،قهوه،کومارینوگیاهشیرینبیانساختهمی‌شوند.

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.635

جنسیت

زنانه

نوع بو

تند و شیرین و گرم

رایحه اولیه

گلابی، نارنج و نارنگی

رایحه میانی‏‏‏

میوه‌ی ساعتی، توت فرنگی، گل ارکیده و رز سیاه

رایحه پایه

پاتچولی، پاپیروس، میوه‌ی سرخالو، پرالین، وانیل، کارامل، قهوه، کومارین و گیاه شیرین بیان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل لا نویی ترزور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X