استیک ضد جوش تی تری

Love Nature Corrective Stick Tea Tree

۱۲۵,۰۰۰ تومان

استیک ضد جوش تی تری (با عصاره درخت چای) Love Nature Corrective Stick Tea Tree

 • مناسب افرادی که پوست آنها مستعد جوش است
 • از بین برنده جوشهایی که به طور ناگهانی ظاهر می شوند
 • پوشاننده التهابات ناشی از جوش
 • آنتی باکتریال
 • حاوی عصاره رز ماری
 • ضد حساسیت
 • محتویات ارگانیک

در انبار موجود نمی باشد

 • ارگانیک:بله
 • ضد حساسیت:بله
 • رایحه:عصاره رز ماری
محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

استیک ضد جوش تی تری (با عصاره درخت چای) Love Nature Corrective Stick Tea Tree

 • مناسب افرادی که پوست آنها مستعد جوش است
 • از بین برنده جوشهایی که به طور ناگهانی ظاهر می شوند
 • پوشاننده التهابات ناشی از جوش
 • آنتی باکتریال
 • حاوی عصاره رز ماری
 • ضد حساسیت
 • محتویات ارگانیک

توضیحات

استیکضدجوشتیتری(باعصارهدرختچای) Love Nature Corrective Stick Tea Tree

استیکضدجوشاوریفلیمهمراهباروغندرختچایوعصارهرزماری،خاصیتآنتیباکتریالیداشتهوازبروزجوشهاجلوگیریمیکند. قسمتسبزرنگمانعازایجادجوشهایمزاحموقسمتبژآنقرمزیناشیازجوشهارامیپوشاند.

ویژگیهایاصلی:
–ازبینبرندهجوش
–پوشانندهالتهاباتناشیازجوش
–آنتیباکتریال
–حاویعصارهرزماری
–ضدحساسیت
–محتویاتارگانیک

برایچهافرادیمناسباست:
افرادیکهپوستآنهامستعدجوشاستویابرایجوشهاییکهبهطورناگهانیظاهرمیشوند،مناسباست.

چهتاثیریدارد:
استفادهازایناستیکجوشهاراازبینمیبرد.

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

رایحه

رز ماری

شماره پروانه بهداشت

IRC

طریقه مصرف

ابتداسمتسبزقلمرارویجوش‌هابزنیدومنتظربمانیدتاالتهابآنازبینبرودوکمیخشکشود،درواقعنقطهایکهجوشزدهازیکمنحنیبرجستهبهیکسطحصافتبدیلشود. دراینمرحلهنوبتبهقسمتبژقلممی‌رسد. اینقسمتجایجوشرامی‌پوشاندومحومی‌کند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استیک ضد جوش تی تری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X