اسپری آرگان

Day color argan spray

۱۶۶,۰۰۰ تومان

اسپری آرگان Day color argan spray

“اسپری آرگان دی کالر”احیا کننده و براق کننده مو بوده و حالت پذیری مو ها را افزایش می دهد و شانه کردن مو ها  را آسان میکند . این اسپری مو تمامی نیاز های تغذیه ای موهای شما را برطرف نموده و با افزایش درخشندگی و تقویت مو نمایی بسیار سلامت و ابریشمی به مو های شما می بخشد.

در انبار موجود نمی باشد

  • احیا کننده:بله
  • براق کننده:بله
day color

چکیده

اسپری آرگان Day color argan spray

“اسپری آرگان دی کالر”احیا کننده و براق کننده مو بوده و حالت پذیری مو ها را افزایش می دهد و شانه کردن مو ها  را آسان میکند . این اسپری مو تمامی نیاز های تغذیه ای موهای شما را برطرف نموده و با افزایش درخشندگی و تقویت مو نمایی بسیار سلامت و ابریشمی به مو های شما می بخشد.

توضیحات

اسپریآرگان Day color argan spray

“اسپریآرگان”موتمامینیازهایتغذیهایموهایشمارابرطرفنمودهوباافزایشدرخشندگیوتقویتمونماییبسیارسلامتوابریشمیبهموهایشمامیبخشد.

اسپریآرگانازبرندایتالیایی“دیکالرday color”جهتحفاظتوتقویتموهادربرابرحرارتناشیازاتویمو تهیهشدهاست.ایناسپریدارایفرمولاسیونبسیارسبکبودهبهسرعتجذبموگردیدهودرمقابلرطوبتمقاوماست.

اسپریآرگانجهتبراشینگبسیارمناسبمیباشدوتوصیهمیگرددقبلازسشواریااستفادهازاتویموایناسپریراحتما رویموهایمرطوباسپریکنیدتاوزوالکترسیتهموهاراازبینبردهونماییابریشمیوسلامتبهموهاببخشد.

“اسپریآرگاندیکالر”احیاکنندهوبراقکنندهموبودهوحالتپذیریموهاراافزایشمیدهدوشانهکردنموها راآسانمیکند.

کراتینهیدرولیزشدهموجوددراسپریآرگاندیکالر،درشکافهاییکهدربافتموبراثرآسیبهایفیزیکیوشیمیاییمانندرنگکردن،رنگساژ،اتوکشی،سشوارکشیغیراصولیوبیشازحدو…) بهوجودآمده،اثرکردهوباتزریقحجمزیادیپروتئینکراتیندرکوتیکولموباعثاحیاوبازگشتاستحکاموساختارطبیعیمومیشود.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

اسپری و ژل

بافت

اسپری

جنس مو

انواع مو

وزن

150 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

08025337139416

طریقه مصرف

طریقهمصرف:قبلازاستفادهازاتویمورویموهایمرطوباسپریکنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری آرگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X