اسپری حالت دهنده مو

Pay creative strong hair spray

۷۷,۵۰۰ تومان

اسپری حالت دهنده مو  Pay creative strong hair spray

اسپری حالت دهنده مو مدل ”Pay creative strong hair spray ”از برند ایتالیایی پی کریتیو را با حجم 300 میلی‌لیتر را تولید کرده که دارای رایحه‌ی ملایمی است و بعد از استفاده چسبندگی مو به‌همراه نخواهد داشت.

اسپری حالت دهنده مو پی کریتیو همانطور که از نامش پیداست حالت دهنده قوی مو بوده و در صورت اسپری بر روی ساقه مو با پوشش قوی موهایتان را به مدت طولانی در فرم دلخواه نگه خواهد داشت و به‌صورت طبیعی نشان می‌دهد.

در انبار موجود نمی باشد

  • حالت دهنده قوی مو:بله

چکیده

اسپری حالت دهنده مو  Pay creative strong hair spray

اسپری حالت دهنده مو مدل ”Pay creative strong hair spray ”از برند ایتالیایی پی کریتیو را با حجم 300 میلی‌لیتر را تولید کرده که دارای رایحه‌ی ملایمی است و بعد از استفاده چسبندگی مو به‌همراه نخواهد داشت.

اسپری حالت دهنده مو پی کریتیو همانطور که از نامش پیداست حالت دهنده قوی مو بوده و در صورت اسپری بر روی ساقه مو با پوشش قوی موهایتان را به مدت طولانی در فرم دلخواه نگه خواهد داشت و به‌صورت طبیعی نشان می‌دهد.

توضیحات

اسپریحالتدهندهمو  Pay creative strong hair spray

افرادزیادیروزانهازحالت‌دهنده‌هایمواستفادهمیکنندتاحالتموهایخودراحفظکنندهمچنینآرایشگرانبرایاینکهبتوانندحالتموهایتانرابه‌مدتطولانیحفظکنندزمانی‌کهموهایتانراشینیونویابراشینگازاسپریحالتدهندهمو استفادهمی‌کنند؛البتهایناسپریتنهابرایآرایشگرهابلکهبرایخانم‌هاییکهخودشاناقدامبهآرایشمومی‌کنندنیزمناسباست.

بههمینمنظوربرندایتالیایی“پیکریتیو”اسپریحالتدهندهمومدل”Pay creative strong hair spray ”راباحجم300 میلی‌لیترراتولیدکردهکهدارایرایحه‌یملایمیاستوبعدازاستفادهچسبندگیموبه‌همراهنخواهدداشت.

اسپریحالتدهندهمو پیکریتیوهمانطورکهازنامشپیداستحالتدهندهقویموبودهودرصورتاسپریبررویساقهموباپوششقویموهایتانرابهمدتطولانیدرفرمدلخواهنگهخواهدداشتوبه‌صورتطبیعینشانمی‌دهد. اسپری‌هایموحالتتثبیت‌کنندگیداردواستفادهازاننسبتبهسایرحالت‌دهنده‌هاراحت‌تربودهوطرفدارانزیادیرابسویخودجلبکردهاست.

اطلاعات بیشتر

برند

پی کریتیو | PAY CREATIVE

نوع محصول

اسپری و ژل

بافت

اسپری

وزن

300 میلی‌لیتر

شماره پروانه بهداشت

01341557318606

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری حالت دهنده مو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X