اسپری ضدعفونی کننده ریکاردو

اسپری ضدعفونی کننده 250 میل بر پایه الکل 76 درصد ریکاردو

۳۳,۰۰۰ تومان

اسپری ضدعفونی کننده دست و بدن و محیط ریکاردو  Ricardo spray disinfectant anti bacterial &anti viruses

اسپری ضد عفونی کننده ریکاردو، یک آنتی ویروس قوی و حاوی الکل بالای 70 درصد می باشد.

این اسپری با حجم 250 میل فاقد هرگونه رنگ و بو ناخوشایند بوده و بدلیل حالت اسپری (افشانه) بودن، استفاده از آن بسیار راحت میباشد.

شما عزیزان میتوانید به راحتی این اسپری ضدعفونی کننده را بر روی دست هایتان اسپری کرده و یا در محیط های اداری و عمومی جهت ضدعفونی کردن میز، اشیا و…استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده از شرایط موجود، تمامی محصولات ضدعفونی کننده موجود در فروشگاه پنبه آنلاینبا قیمت درج شده بر روی بدنه کالا، ارائه میشود.

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب:دست و بدن، محیط
  • حجم:250 میل
ریکاردو

چکیده

اسپری ضدعفونی کننده دست و بدن و محیط ریکاردو  Ricardo spray disinfectant anti bacterial &anti viruses

اسپری ضد عفونی کننده ریکاردو، یک آنتی ویروس قوی و حاوی الکل بالای 70 درصد می باشد.

این اسپری با حجم 250 میل فاقد هرگونه رنگ و بو ناخوشایند بوده و بدلیل حالت اسپری (افشانه) بودن، استفاده از آن بسیار راحت میباشد.

شما عزیزان میتوانید به راحتی این اسپری ضدعفونی کننده را بر روی دست هایتان اسپری کرده و یا در محیط های اداری و عمومی جهت ضدعفونی کردن میز، اشیا و…استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده از شرایط موجود، تمامی محصولات ضدعفونی کننده موجود در فروشگاه پنبه آنلاینبا قیمت درج شده بر روی بدنه کالا، ارائه میشود.

توضیحات

اسپریضدعفونیکنندهدستوبدنومحیطریکاردو Ricardo spray disinfectant anti bacterial &anti viruses

اسپریضدعفونیکننده،یکیازمحصولاتیاستکهدرپیشگیریازانواعبیماری‌هایمنتقل‌شوندهازطریقدستبسیارمؤثراست.

اسپریضدعفونیکنندهریکاردو،یکآنتیویروسقویوحاویالکلبالای70 درصدمیباشد.

ایناسپریباحجم250 میلفاقدهرگونهرنگوبوناخوشایندبودهوبدلیلحالتاسپری(افشانه) بودن،استفادهازآنبسیارراحتمیباشد.

شماعزیزانمیتوانیدبهراحتیایناسپریضدعفونیکنندهرابررویدستهایتاناسپریکردهوآنرابهصورتبزنیدفقطتوجهفرماییدکهازتماسمستقیمبهاطرافچشمویاداخلچشمخوددارینمایید.

همچنینازایناسپریمیتوانیددرمحیطهایاداریوعمومیجهتضدعفونیکردنمیز،اشیاو…استفادهنمایید.

اسپریضدعفونیکنندهریکاردو،حاویموادنرم‌کنندهبودهوازخشکیوترکپوستجلوگیریمیکندوبا قدرتتأثیرگذاریزیادوسریعبههیچوجهبرایپوست،حساسیتایجادنمی‌کند.

استفادهروزمرهازاسپریضدعفونیکنندهدستوبدنریکاردو،درکناررعایتسایرمواردبهداشتیدیگرکهتوسطسازمانجهانیبهداشت(WHO) توصیهشده،تاحدودزیادیاحتمالابتلابهبیماریکروناراکاهشمی‌دهد.

لازمبهذکراستکهباتوجهبهشیوعویروسکرونادرسراسرکشوروجهتجلوگیریازهرگونهسواستفادهازشرایطموجود،تمامیمحصولاتضدعفونیکنندهموجوددر فروشگاهپنبهآنلاین باقیمتدرجشدهبررویبدنهکالا،ارائهمیشود.

 

اطلاعات بیشتر

برند

ریکاردو | Ricardo

نوع محصول

ضدعفونی کننده

بافت

اسپری

حجم

250 میل

شماره پروانه بهداشت

38/14533

ترکیبات

اتیل الکل، گلیسیرین، کربومر، تری اتانول، پروپان بوتان، پنتانول، محلول رقیق‌شده‌ی بنزالکونیوم رقیق‌شده‎‌ی بهداشتی انسانی، پروپیلن گلیکول، آب دیونیزه، اسانس

طریقه مصرف

  • ازاسپرینمودناسپریضدعفونیرویزخموچشمخودداریشود.
  •  دردمایکمتراز25 درجه‌یسانتیگرادنگهداریشود.
  •  درمجاورتآتشنگهداریواستفادهنشود.
  • ایناسپریضدعفونیکنندهالکلی،جهتاستعمالخارجیاست.
  • دورازدسترسکودکانقرارگیرد.
  •  ازسوراخکردنایناسپریضدعفونیکنندهبدنودستبپرهیزید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری ضدعفونی کننده ریکاردو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X