اسپری موس

Pay creative strong mousse

۷۷,۵۰۰ تومان

اسپری موس Pay creative strong mousse

اسپری موس برند ایتالیایی “پی کریتیو Pay creative”حجم دهنده و حالت دهنده قوی مو می باشد که قدرت جذب بالایی دارد و از وز شدن مو تا 24 ساعت جلوگیری می‌کند.اسپری موس وقتی بر روی موی مرطوب به کار رود حجم آن را افزایش می دهد و وقتی بر روی موی خشک مورد استفاده قرار گیرد باعث خوب نگهداشتن آن می شود.

در انبار موجود نمی باشد

  • حجم دهنده:بله
  • حالت دهنده:بله

چکیده

اسپری موس Pay creative strong mousse

اسپری موس برند ایتالیایی “پی کریتیو Pay creative”حجم دهنده و حالت دهنده قوی مو می باشد که قدرت جذب بالایی دارد و از وز شدن مو تا 24 ساعت جلوگیری می‌کند.اسپری موس وقتی بر روی موی مرطوب به کار رود حجم آن را افزایش می دهد و وقتی بر روی موی خشک مورد استفاده قرار گیرد باعث خوب نگهداشتن آن می شود.

توضیحات

اسپریموس Pay creative strong mousse

استفادهازاسپریموسبرایآندستهازافرادیکهموهایحالت‌دارویافرومجعدیدارندبهترینگزینهخواهدبودچراکهحالتاصلیموهایشانرابادرخشانندگیبالانشانخواهدداد.

اسپریموسبرندایتالیایی“پیکریتیو Pay creative”حجمدهندهوحالتدهندهقویمومیباشدکهقدرتجذببالاییداردوازوزشدنموتا24 ساعتجلوگیریمی‌کند.

موس‌هاباتوجهبهضخامتمویافرادومیزانچربیکهدارندباقدرتمختلفیتولیدشدهاستکهبایدنوعمناسبآنراباتوجهبهجنسموانتخابکرد.

اسپریموس پیکریتیووقتیبررویمویمرطوببهکاررودحجمآنراافزایشمیدهدووقتیبررویمویخشکمورداستفادهقرارگیردباعثخوبنگهداشتنآنمیشود.

اسپریموسمومدل“strong”باحجم300 میلی‌لیتربرایافرادیکهبه‌دنبالنرمیوحالتدهیموهستنددردسترسقرارگرفتهاست.

اطلاعات بیشتر

برند

پی کریتیو | PAY CREATIVE

نوع محصول

اسپری و ژل

بافت

اسپری

شماره پروانه بهداشت

+0.3415573186e

طریقه مصرف

وقتیبررویمویمرطوببهکاررودحجمآنراافزایشمیدهدووقتیبررویمویخشکمورداستفادهقرارگیردباعثخوبنگهداشتنآنمیشود. کفموسباعثمیشودمونرموخوشحالتشود. اسپریکفموسرادرجهتپایینگرفتهومقداریازکفرارویدستبریزیدوبهوسیلهدودستموراآغشتهکنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری موس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X