بالزام مو

Day color conditioning Balsam

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بالزام مو Day color conditioning Balsam

بالزام مو یا Conditioning Balsam  محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر”می باشد که جهت تقویت موهای آسیب دیده و ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد.

”بالزام مو دی کالر”جهت ترمیم پروتئین‌های شکسته شده و آسیب دیده مو مورد استفاده قرار میگیرد و باعث استحکام، قوی شدن و در نهایت سلامتی بیشتر مو می‌شود.

بالزام اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی نظیر رنگ، مو، دکلره و…را یرطرف میکند و دارای خاصیت مرطوب کنندگی و نرم کنندگی نیز می باشد.

از سایر ویژگی های بالزام مو دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تقویت کننده موهای آسیب دیده و ضعیف
 • برطرف کننده اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی (رنگ، مو، دکلره و…)
 • مرطوب کننده، نرم کننده و طراوت بخش
 • ایجاد حالت فیزیولوژی بر روی پوست سر
 • محافظت کننده در برابر عوارض نور خورشید و ذرات معلق در هوا

در انبار موجود نمی باشد

 • مناسب:موهای آسیب دیده و ضعیف
 • مرطوب کننده:بله
 • نرم کننده :بله
 • محافظت کننده عوارض نور خورشید :بله
day color

چکیده

بالزام مو Day color conditioning Balsam

بالزام مو یا Conditioning Balsam  محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر”می باشد که جهت تقویت موهای آسیب دیده و ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد.

”بالزام مو دی کالر”جهت ترمیم پروتئین‌های شکسته شده و آسیب دیده مو مورد استفاده قرار میگیرد و باعث استحکام، قوی شدن و در نهایت سلامتی بیشتر مو می‌شود.

بالزام اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی نظیر رنگ، مو، دکلره و…را یرطرف میکند و دارای خاصیت مرطوب کنندگی و نرم کنندگی نیز می باشد.

از سایر ویژگی های بالزام مو دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تقویت کننده موهای آسیب دیده و ضعیف
 • برطرف کننده اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی (رنگ، مو، دکلره و…)
 • مرطوب کننده، نرم کننده و طراوت بخش
 • ایجاد حالت فیزیولوژی بر روی پوست سر
 • محافظت کننده در برابر عوارض نور خورشید و ذرات معلق در هوا

توضیحات

بالزامموDay color conditioning Balsam

همانطورکهمیدانید90 درصدموهاازپروتئینساختهشدهاستویکیازعمدهترینمشکلاتموهایآسیبدیدهازبینرفتنپروتئینآناستودربسیاریازخانم‌هاوآقایانبهدلیلحالتدادنموواستفادهمختلفازموادشیمیایینظیردکلره،رنگو…. ویااصتفادهدائمیازدستگاههایحرارتدهنده،سطحپروتئینطبیعیموکاهشمی‌یابد. مویآسیبدیدهبادکلرههمازشایعتریندغدغهخانمهابهشمارمی‌رود.

باتقویتکردنموها،محافظتمودربرابرکاهشرطوبت،ضخیمکردنودرخشندگیبیشترمومی‌توانموهایآسیبدیدهراترمیمکرد. ازاینرومحصولاتدرمانیجهتتقویتموبهشکل‌هایمختلفینظیرنرمکننده،سرمویاماسکموساختهشدهاندودارایمیزانزیادیپروتئینهستند.

بالزاممویاConditioning Balsam  محصولیجدیداز برندایتالیایی“دیکالر”میباشدکهجهتتقویتموهایآسیبدیدهوضعیفمورداستفادهقرارمیگیرد.

”بالزاممودیکالر”جهتترمیمپروتئین‌هایشکستهشدهوآسیبدیدهمومورداستفادهقرارمیگیردوباعثاستحکام،قویشدنودرنهایتسلامتیبیشترمومی‌شود.

بالزاماثراتقلیاییناشیازموادآرایشینظیررنگ،مو،دکلرهو…رایرطرفمیکندودارایخاصیتمرطوبکنندگیونرمکنندگینیزمیباشد.

اینماسکباایجادحالتفیزیولوژیبررویپوستسربهموهاطراوتخاصیبخشیدهوازموهادربراربرعوارضنورخورشیدوذراتمعلقدرهوامحافظتبهعملمیآورد.

جهتاستفادهازاینمحصولکافیستپسازاستفادهازشامپووآبکشیمقداریازنرمکننده(بالزام) رارویتمامموهاپوششدهیدوپسازگذشت4 الی5 دقیقهآبکشینمایید.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

ماسک

بافت

مایع

جنس مو

خشک,رنگ شده و آسیب دیده

وزن

500 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

16396000013345098108

طریقه مصرف

موهارادرهرباراستحمامپسازاستفادهازشامپومناسبشستشووآبکشینماییدسپسبهمقدارلازمتوسطنرمکنندهتمامموهاراپوششدهیدومدت4 تا5 دقیقهمنتظربمانید،سپسآبکشینمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بالزام مو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X