حراج!

بسته 5تایی ذغالی خانواده آرپی

۱۲۹,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

پکیج ذغالی خانواده آرپی شامل:

1 عدد شامپو زغالی مخصوص موهای معمولی

1 عدد شامپو زغالی مخصوص موهای رنگ شده

1 عدد صابون زغالی

1 عدد خمیردندان زغالی

1 عدد کرم زغالی می باشد.

در انبار موجود نمی باشد

محصولات زغالی آرپی

چکیده

پکیج ذغالی خانواده آرپی شامل:

1 عدد شامپو زغالی مخصوص موهای معمولی

1 عدد شامپو زغالی مخصوص موهای رنگ شده

1 عدد صابون زغالی

1 عدد خمیردندان زغالی

1 عدد کرم زغالی می باشد.

توضیحات

پاکیزگیدوبرابرموهایتانبا شامپوزغالیآرپی

معمولاآلودگیهاباعثخمشدنوکمحجمشدنموهامیشوند،استفادهازپودرزغالدراینشامپومیتواندآلودگیهاراازموهادورکندوباعثحجیمشدنوتمیزیدوبرابرموهایتانشود. پساگربهحجیمشدنموهایخودفکرمیکنید٬پیشنهادمابهشماشامپوزغالیدردومدلمخصوصموهای(1)معمولیو(2) رنگشدهوآسیبدیدهاست.

 مراقبتازپوستصورتتانباصابونزغالیآرپی

زغالموجوددراینصابونسببایجادتعادلدرچربیپوستشدهومانعجوشزدنصورتمیشود،علاوهبراینصابونذغالیدررفعجایجوشونقاطسیاهرنگپوستوپاکسازیآرایشورفعسموموباکتریهایمضربررویپوستبهترینانتخابمیباشد.

دندانهاییسفیدباخمیردندانزغالیآرپی

شایدتصورکنیدکهاستفادهازخمیردندانزغالیاصلاجذابنیست؛امامسواککردندندان‌هابااینخمیردندان،باتشکیلجرممقابلهکردهولک‌هایرویدندان‌هاراازبینمی‌بردهمچنینباکتری‌هاییکهباعثبروزبویبددهانمی‌شوند،راازبینمیبرد. استفادهمنظماینخمیردنداندندانهارابهطرزچشمگیریسفیدمیکندکهبعدازچندروزاستفادهازاینمحصولازکیفیتآنشگفتزدهخواهیدشد.

پاکسازیپوستصورتتانباکرمزغالیآرپی

سموموذراتریززیادیدرطولروزبهمنافذپوستمامیچسبندوآنراآلودهمیسازند. زغالفعالموجوددراینکرمبهاینمنافذاتصالیافتهومانعاتصالاینموادآلودهبهپوستمیشودوسببپاکشدنودرخشانماندنپوستمیشود. همچنیناینکرمبالایهبرداریسلولهایمردهیپوست،آنراشادابترمیسازد.

 

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

خمیردندان,شامپو,صابون,کرم صورت

تعداد محصولات در پکیج

5 عدد

شماره پروانه بهداشت

35/11147

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته 5تایی ذغالی خانواده آرپی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X