ادوپرفیوم مردانه اسمارت مدل بلک افگانو

Smart #000 afgano perfume
  • رایحه:تند,تلخ,گرم
  • جنسیت:مردانه
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

بلکافگانوBlack Afgano

اگردرپییافتنعطریهستیدکهبتوانیدباهمسرتانبطورهم‌زماناستفادهکنید،بلکافگانوازبرند Nasomatto پیشنهادمابهشماخواهدبود.

بلکافگانویکیازعطرهایمحبوبوخاصدنیاکهطرفدارانپرشماریهمداردوبویاغواکننده‌اش،برایاستفاده‌یمشترکبینآقایانوبانوانساختهشدهاست.

ازاینروبرنداسمارتاقدامبهتهیهاینعطربهصورتجیبی کردهاست. وقتیاینعطررارویپوستومحلنبضتاناسپریکنید،متوجهبویگیاهشاهدانهونت‌هایسبزخواهیدشد.

بویگیاهشاهدانهشمارابهخلسه‌ایعمیقوروحانیمی‌برد. اینتازهشروعکاربلکافگانواست. وقتیکاملاًدراینخلسهفرورفتید،نت‌هایمیانیباوجودصمغ،نت‌هایچوبی،قهوهوتنباکوبهاستقبالشماخواهندآمد. اینترکیباسموکیوسرشارازتلخیقهوه،آرامشوتمرکزیمثال‌زدنیدرشماایجادمی‌کند.

وقتیمدتزیادیازاینحالتگذشت،بویبخورخوشبووچوبعودرااستشمامخواهیدکرد. بویعودباعثآرامشوامنیتدرونیشمامی‌شود؛گوییدرجلساتمدیتیشنومراقبه‌هایروحانیحضوردارید.

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.600

جنسیت

مردانه

نوع بو

تند,تلخ,گرم

رایحه اولیه

گیاه شاهدانه و نت‌های سبز

رایحه میانی‏‏‏

صمغ، نت‌های چوبی، قهوه و تنباکو

رایحه پایه

بخور خوشبو و چوب عود (آگار)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم مردانه اسمارت مدل بلک افگانو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X