بی بی کرم لایت بژ چلنج 

Challenge BB Cream Light Beige

۸۴,۰۰۰ تومان

بی بی کرم لایت بژ چلنج  Challenge BB Cream Light Beige

کرم پودر چند کاره با پوشش فوق العاده قوی و سبک

این بی بی کرم با محافظت پوست از اشعه های UVA/UVB از بروز نشانه های زودرس پیری جلوگیری میکند. ضد لک قوی همراه با کاهش فوری چین و چروک و فرمولاسیون منحصر بفردی گیاهی که موجب کاهش سریع خطوط و چین وچروک پوست شده و خاصیت آنتی اکسیدان آن از پوست در مقابل عوامل مضر محیطی محافظت می کند. ضد التهاب، با ماندگاری بالا و کنترل کننده چربی، قابل استفاده به تنهایی و یا به عنوان پایه آرایش، به پوست ظاهری صاف، نرم و شفاف تر می بخشد.

از سایر ویژگی های بی بی کرم چلنج  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 •    ضدآفتاب قوی با SFP30
 •    کرم پودر آرایشی و درمانی
 •    حاوی مواد معدنی و ویتامین C
 •   متعادل کننده چربی پوست (oil free)
 •   دارای خاصیت ترمیمی و درمانی و احیا کننده پوست
 •   برطرف کردن چین و چروک پوست
 •    سازگار با انواع پوست و تمامی سنین
 •   حاوی Whitonyl  ( از بین بردن لک های قهوه ای پوست و جای جوش-ضد چروک و روشن کننده)
 •   حاوی Aquphyline ( آبرسان 24 ساعته پوست، از بین برنده زبری پوست، مرطوب کننده)

در انبار موجود نمی باشد

 • کرم پودر :بله
 • ضدآفتاب:بله
 • متعادل کننده چربی پوست:بله
 • ترمیم کننده :بله
 • روشن کننده:بله
 • آبرسان:بله
 • رفع جای جوش و لک:بله
 • رفع چین و چروک :بله
 • مناسب برای:انواع پوست
محصولات چلنج

چکیده

بی بی کرم لایت بژ چلنج  Challenge BB Cream Light Beige

کرم پودر چند کاره با پوشش فوق العاده قوی و سبک

این بی بی کرم با محافظت پوست از اشعه های UVA/UVB از بروز نشانه های زودرس پیری جلوگیری میکند. ضد لک قوی همراه با کاهش فوری چین و چروک و فرمولاسیون منحصر بفردی گیاهی که موجب کاهش سریع خطوط و چین وچروک پوست شده و خاصیت آنتی اکسیدان آن از پوست در مقابل عوامل مضر محیطی محافظت می کند. ضد التهاب، با ماندگاری بالا و کنترل کننده چربی، قابل استفاده به تنهایی و یا به عنوان پایه آرایش، به پوست ظاهری صاف، نرم و شفاف تر می بخشد.

از سایر ویژگی های بی بی کرم چلنج  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 •    ضدآفتاب قوی با SFP30
 •    کرم پودر آرایشی و درمانی
 •    حاوی مواد معدنی و ویتامین C
 •   متعادل کننده چربی پوست (oil free)
 •   دارای خاصیت ترمیمی و درمانی و احیا کننده پوست
 •   برطرف کردن چین و چروک پوست
 •    سازگار با انواع پوست و تمامی سنین
 •   حاوی Whitonyl  ( از بین بردن لک های قهوه ای پوست و جای جوش-ضد چروک و روشن کننده)
 •   حاوی Aquphyline ( آبرسان 24 ساعته پوست، از بین برنده زبری پوست، مرطوب کننده)

توضیحات

بیبیکرملایتبژچلنج Challenge BB Cream Light Beige

“بیبیکرمچلنج”اولینمحصولازنسلمحصولات“آرایشدرمانی”جهاناست. حتمابرایتانجالباستکهبدانیدآرایشدرمانیچیست؟

بافتحساسپوستصورتبرایحفظکیفیت،پیشگیریورفعمعایبیهمچونجوش،لک،خشکی،التهاب،افتادگیوغیرهنیازبهمراقبتبیشتریازسایرنقاطبدندارد. امامتاسفانهاکثرافرادفرصتویاتوانرسیدگیدائمیپوستشانراندارند.

عواملبیرونینظیرآفتاب،دودوآلودگی،گردوغباروبرخیازموادآرایشنامرغوب،بهعلاوهعواملداخلیازقبیلکاهشکلاژن،ازدستدادنآبورطوبت،تغذیه،فشارواسترس،کمخوابیوغیرهاثراتزیانباریبرپوستدارند. چنانچهمراقبتهایدائمیپوستبهطورمنظمانجامشوندعلاوهبرزیباییبخشیدنوبالابردنکیفیتپوست،میتواندپیریآنرابهتعویقبیاندازد.

ازآنجاکهاستفادهازچندینکرممراقبتیاترمیمیبسیاروقتگیروگرانتماممیشود،برند“چلنجChallenge”باتکیهبردانشوفرآوردههایشرکتسیلابفرانسه،محصولاتدرمانیومراقبتراباموادآرایشیگیاهیوسالمسازگارباپوستترکیبکردهودرنهایتاولینعضوازاینخانوادهیعنی“بیبیکرمچلنج”راتقدیمشمانمودهاست.

بااستفادهازاین“بیبیکرم”که دارایدورنگروشن(Highlight)وبژ (Light Beige)میباشد،شمامیتوانیدمثلهمیشهومطابقمعمولهرروزدرکمترازدودقیقهبایککرمپودرفوقالعادهسبکآرایشکردهوبعدازدوتاسههفتهشاهدتغییراتبسیارزیادپوستخودباشید.

درحقیقت“بیبیکرمگیاهیچلنج”جایگزینیموفقوموثربرایتمامانواعکرمهاییستکهاستفادهمیکنید. بعلاوهرنگدانهبکاررفتهدراینمحصولضمناینکهخودراباپوستشماتطبیقمیدهد،برخلافمحصولاتمشابهمنافذپوسترانمیبنددوپوستشمامیتواندبهآسانینفسبکشدپسبهتراستخودتانامتحانکنید.

بیبیکرمچلنجبطورکلیدارایخواصزیرمیباشد:

 • ضدلکبسیارقویوموثر

انواعلکرابااثرهمزمانچندعصارهبهسرعتازبینبرده،پوسترادربرابراشعهUV آفتابکهباعثتیزگیوبوجودآمدنلکمیشودپانسمانمیکند،رویآنرابارنگدانهپوشاندهومانعدیدمیشود.

 • ضدآفتاب

باجذبUV 97%مضرآفتاب،ضدآفتاب قویباقابلیتجذبهرنوعUV نوعA (دریاوبرفوسایرانواعانعکاس) وB (تابشمستقیمخورشید)،تنهاضدآفتابباکارکردهمزمانفیزیکی وحفاظتغیرفیزیکی(محافظتپوستازآفتابتوسطعصارههاوروغنهایگیاهیوآبرسانی)

 • ضدپیریودرمانکنندهچروکپوست

بادواثرهمزمانکلاژنسازیوآبرسانیسریعدرمدتکوتاهیپوستراشاداب،زندهوجوانمیکند.

 • آبرسانقوی

بااثرهمزمانچندمکانیزم،آبرابهبافتهایزیرینپوسترساندهوباعثشادابیوشفافیتدائمیپوستمیشود.

 • متعادلکنندهچربیپوست

باتاثیرچندمادهموثرهچربیپوستراچهدرپوستهایخشکیاچرببسیارمتعادلنگهداشتهومانعچربییاخشکیپوستمیشود.

 • درمانکنندهجوشهایمیکروبی

باتاثیرهمزمانعصارهبنفشهوحشیوروغنبادامتلخوسایرموادضدجوشمانعایجادجوشهایمیکروبیمیشود.

 • کرمپودربسیارسبک

بااستفادهازنانورنگدانههایکپسولهشدهیبسیارسبککهمنافذپوسترانمیبندد،مانعتنفسطبیعیپوستنمیشودوضمنداشتنپوششخوب،جدبپوستشدهوبهلباسهارنگپسنمیدهد،نمیماسدوبارنگپوستهمسانمیشود.

 

موادموثرهوترکیباتگیاهی

عصارهجلبکقرمز(whitonyl):ضدلکقویوروشنکنندهپوست،مانعتجزیهسلولهایبنیادیپوستدربرابرآفتاب

عصارهبنفشهوحشی(aquaphyline):آبرسانقوی،درمانکنندهجوشوالتهابموضعیپوست

فیبرسویا(pro-call-one):آنتیاکسیدانقوی،کلاژنسازوترمیمکنندهپوست،ضدپیریوچروک

عصارهشیرینبیان:بیخطرترینعاملروشنکنندهرنگدانهکهدارایکمترینملانوماست،شفافکنندهپوست،ضدالتهابموضعی،کاهشقرمزیپوستوتیرگیپسازالتهابعصارهدرختچای:متعادلکنندهچربیپوست

روغنبادامتلخ:جوتنونرمکننده،تقویتکنندهوصافکنندهپوست،ضدپیریزودرس،درمانکنندهجوشهایمیکروبیوآثارجوشوزخم

روغنسویا:نرمکننده،پاککنندهومحافظتکنندهپوست

اطلاعات بیشتر

برند

چلنج | Challenge

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

ضد آب

بله

spf

SPF30/PA+++

رنگ

بژ طبیعی

شماره پروانه بهداشتی

56/14520

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بی بی کرم لایت بژ چلنج ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X