بی بی کرم هایلایت چلنج

Challenge BB Cream Highlight

۸۴,۰۰۰ تومان

بی بی کرم هایلایت چلنج Challenge BB Cream Highlight

کرم پودر چند کاره با پوشش فوق العاده قوی و سبک

این بی بی کرم با محافظت پوست از اشعه های UVA/UVB از بروز نشانه های زودرس پیری جلوگیری میکند. ضد لک قوی همراه با کاهش فوری چین و چروک و فرمولاسیون منحصر بفردی گیاهی که موجب کاهش سریع خطوط و چین وچروک پوست شده و خاصیت آنتی اکسیدان آن از پوست در مقابل عوامل مضر محیطی محافظت می کند. ضد التهاب، با ماندگاری بالا و کنترل کننده چربی، قابل استفاده به تنهایی و یا به عنوان پایه آرایش، به پوست ظاهری صاف، نرم و شفاف تر می بخشد.

از سایر ویژگی های بی بی کرم چلنج  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 •    ضدآفتاب قوی با SFP30
 •    کرم پودر آرایشی و درمانی
 •    حاوی مواد معدنی و ویتامین C
 •   متعادل کننده چربی پوست (oil free)
 •   دارای خاصیت ترمیمی و درمانی و احیا کننده پوست
 •   برطرف کردن چین و چروک پوست
 •    سازگار با انواع پوست و تمامی سنین
 •   حاوی Whitonyl  ( از بین بردن لک های قهوه ای پوست و جای جوش-ضد چروک و روشن کننده)
 •   حاوی Aquphyline ( آبرسان 24 ساعته پوست، از بین برنده زبری پوست، مرطوب کننده)

در انبار موجود نمی باشد

 • کرم پودر :بله
 • ضدآفتاب:بله
 • متعادل کننده چربی پوست:بله
 • ترمیم کننده :بله
 • روشن کننده:بله
 • آبرسان:بله
 • رفع جای جوش و لک:بله
 • رفع چین و چروک :بله
 • مناسب برای:انواع پوست
محصولات چلنج

چکیده

بی بی کرم هایلایت چلنج Challenge BB Cream Highlight

کرم پودر چند کاره با پوشش فوق العاده قوی و سبک

این بی بی کرم با محافظت پوست از اشعه های UVA/UVB از بروز نشانه های زودرس پیری جلوگیری میکند. ضد لک قوی همراه با کاهش فوری چین و چروک و فرمولاسیون منحصر بفردی گیاهی که موجب کاهش سریع خطوط و چین وچروک پوست شده و خاصیت آنتی اکسیدان آن از پوست در مقابل عوامل مضر محیطی محافظت می کند. ضد التهاب، با ماندگاری بالا و کنترل کننده چربی، قابل استفاده به تنهایی و یا به عنوان پایه آرایش، به پوست ظاهری صاف، نرم و شفاف تر می بخشد.

از سایر ویژگی های بی بی کرم چلنج  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 •    ضدآفتاب قوی با SFP30
 •    کرم پودر آرایشی و درمانی
 •    حاوی مواد معدنی و ویتامین C
 •   متعادل کننده چربی پوست (oil free)
 •   دارای خاصیت ترمیمی و درمانی و احیا کننده پوست
 •   برطرف کردن چین و چروک پوست
 •    سازگار با انواع پوست و تمامی سنین
 •   حاوی Whitonyl  ( از بین بردن لک های قهوه ای پوست و جای جوش-ضد چروک و روشن کننده)
 •   حاوی Aquphyline ( آبرسان 24 ساعته پوست، از بین برنده زبری پوست، مرطوب کننده)

توضیحات

بیبیکرمهایلایتچلنجChallenge BB Cream Highlight

“بیبیکرمچلنج”اولینمحصولازنسلمحصولات“آرایشدرمانی”جهاناست. حتمابرایتانجالباستکهبدانیدآرایشدرمانیچیست؟

بافتحساسپوستصورتبرایحفظکیفیت،پیشگیریورفعمعایبیهمچونجوش،لک،خشکی،التهاب،افتادگیوغیرهنیازبهمراقبتبیشتریازسایرنقاطبدندارد. امامتاسفانهاکثرافرادفرصتویاتوانرسیدگیدائمیپوستشانراندارند.

عواملبیرونینظیرآفتاب،دودوآلودگی،گردوغباروبرخیازموادآرایشنامرغوب،بهعلاوهعواملداخلیازقبیلکاهشکلاژن،ازدستدادنآبورطوبت،تغذیه،فشارواسترس،کمخوابیوغیرهاثراتزیانباریبرپوستدارند. چنانچهمراقبتهایدائمیپوستبهطورمنظمانجامشوندعلاوهبرزیباییبخشیدنوبالابردنکیفیتپوست،میتواندپیریآنرابهتعویقبیاندازد.

ازآنجاکهاستفادهازچندینکرممراقبتیاترمیمیبسیاروقتگیروگرانتماممیشود،برند“چلنجChallenge”باتکیهبردانشوفرآوردههایشرکتسیلابفرانسه،محصولاتدرمانیومراقبتراباموادآرایشیگیاهیوسالمسازگارباپوستترکیبکردهودرنهایتاولینعضوازاینخانوادهیعنی“بیبیکرمچلنج”راتقدیمشمانمودهاست.

 

بااستفادهازاین“بیبیکرم”که دارایدورنگروشن(Highlight)وبژ (Light Beige)میباشد،شمامیتوانیدمثلهمیشهومطابقمعمولهرروزدرکمترازدودقیقهبایککرمپودرفوقالعادهسبکآرایشکردهوبعدازدوتاسههفتهشاهدتغییراتبسیارزیادپوستخودباشید.

درحقیقت“بیبیکرمگیاهیچلنج”جایگزینیموفقوموثربرایتمامانواعکرمهاییستکهاستفادهمیکنید. بعلاوهرنگدانهبکاررفتهدراینمحصولضمناینکهخودراباپوستشماتطبیقمیدهد،برخلافمحصولاتمشابهمنافذپوسترانمیبنددوپوستشمامیتواندبهآسانینفسبکشدپسبهتراستخودتانامتحانکنید.

بیبیکرمچلنجبطورکلیدارایخواصزیرمیباشد:

 • ضدلکبسیارقویوموثر

انواعلکرابااثرهمزمانچندعصارهبهسرعتازبینبرده،پوسترادربرابراشعهUV آفتابکهباعثتیزگیوبوجودآمدنلکمیشودپانسمانمیکند،رویآنرابارنگدانهپوشاندهومانعدیدمیشود.

 • ضدآفتاب

باجذبUV 97%مضرآفتاب،ضدآفتاب قویباقابلیتجذبهرنوعUV نوعA (دریاوبرفوسایرانواعانعکاس) وB (تابشمستقیمخورشید)،تنهاضدآفتابباکارکردهمزمانفیزیکی وحفاظتغیرفیزیکی(محافظتپوستازآفتابتوسطعصارههاوروغنهایگیاهیوآبرسانی)

 • ضدپیریودرمانکنندهچروکپوست

بادواثرهمزمانکلاژنسازیوآبرسانیسریعدرمدتکوتاهیپوستراشاداب،زندهوجوانمیکند.

 • آبرسانقوی

بااثرهمزمانچندمکانیزم،آبرابهبافتهایزیرینپوسترساندهوباعثشادابیوشفافیتدائمیپوستمیشود.

 • متعادلکنندهچربیپوست

باتاثیرچندمادهموثرهچربیپوستراچهدرپوستهایخشکیاچرببسیارمتعادلنگهداشتهومانعچربییاخشکیپوستمیشود.

 • درمانکنندهجوشهایمیکروبی

باتاثیرهمزمانعصارهبنفشهوحشیوروغنبادامتلخوسایرموادضدجوشمانعایجادجوشهایمیکروبیمیشود.

 • کرمپودربسیارسبک

بااستفادهازنانورنگدانههایکپسولهشدهیبسیارسبککهمنافذپوسترانمیبندد،مانعتنفسطبیعیپوستنمیشودوضمنداشتنپوششخوب،جدبپوستشدهوبهلباسهارنگپسنمیدهد،نمیماسدوبارنگپوستهمسانمیشود.

 

موادموثرهوترکیباتگیاهی

عصارهجلبکقرمز(whitonyl):ضدلکقویوروشنکنندهپوست،مانعتجزیهسلولهایبنیادیپوستدربرابرآفتاب

عصارهبنفشهوحشی(aquaphyline):آبرسانقوی،درمانکنندهجوشوالتهابموضعیپوست

فیبرسویا(pro-call-one):آنتیاکسیدانقوی،کلاژنسازوترمیمکنندهپوست،ضدپیریوچروک

عصارهشیرینبیان:بیخطرترینعاملروشنکنندهرنگدانهکهدارایکمترینملانوماست،شفافکنندهپوست،ضدالتهابموضعی،کاهشقرمزیپوستوتیرگیپسازالتهابعصارهدرختچای:متعادلکنندهچربیپوست

روغنبادامتلخ:جوتنونرمکننده،تقویتکنندهوصافکنندهپوست،ضدپیریزودرس،درمانکنندهجوشهایمیکروبیوآثارجوشوزخم

روغنسویا:نرمکننده،پاککنندهومحافظتکنندهپوست

اطلاعات بیشتر

برند

چلنج | Challenge

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

ضد آب

بله

spf

SPF30/PA+++

رنگ

روشن

شماره پروانه بهداشتی

56/14520

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بی بی کرم هایلایت چلنج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X