ادوپرفیوم مردانه اسمارت مدل تام فورد توسکان لدر

Tuscan Leather smart perfume-No373
  • رایحه :گرم و تلخ
  • جنسیت:مردانه
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

ادوپرفیوممردانهاسمارتمدلتامفوردتوسکانلدر Tuscan Leather 

ادوپرفیوممردانهتوسکانلدر(Tuscan Leather) ازبرندمشهور«تامفورد»دارایرایحهایگرموتلخاستکهجهتاستفادهدرفصولسردسالمناسباست.هماکنونبرند“اسمارت”اقدامبهتولیداینادوپرفیومبهصورتجیبیکردهاست.

تلخیچرموجیربههمراهتندینت‌هایدیگرتوسکانلدر،دراولینبارازاسپریاینعطر،درخاطرهرکسیماندگارمی‌شود.

پسازاسپریتوسکانلدررویپوستودرمحلنبضخودتان،بویزعفران،تمشکوآویشنرابه‌خوبیاستشمامخواهیدکرد. ایننت‌هاباتوجهبهقدرتپخشبویبالایمحصولاتتامفورد،باسرعتیمهارنشدنیدرفضایاطرافشماپخشخواهدشد.

وقتیمدتیازاولیناسپریگذشت،ایننت‌هاجایخودرابهبویکندرهندیوگلیاسمینمی‌دهند. اینترکیبمتضادودوگانهتندیوگرمادرهمآمیختهوباعثایجادشورونشاطیوصف‌ناپذیردرشماخواهدشد.

باگذشتزمان،ایننت‌هانیزجایخودرابهبویچرم،نت‌هایچوبیوعنبرخواهندداد. ایننت‌هایپایانی،برگرماوتندینت‌هایقبلیمی‌افزایند. استشماماینعطربهکنترلشمابرهیجاناتواحساساتتانکمکمی‌کند

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.373

جنسیت

مردانه

نوع بو

گرم و تلخ

رایحه اولیه

زعفران، تمشک و آویشن

رایحه میانی‏‏‏

کندر هندی و گل یاسمین

رایحه پایه

چرم، نت‌های چوبی و عنبر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم مردانه اسمارت مدل تام فورد توسکان لدر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X