تونر صورت تی تری

Love Nature Face Toner Tea Tree

۴۵,۰۰۰ تومان

تونر صورت تی تری(با عصاره درخت چای) Love Nature Face Toner Tea Tree

 • مناسب افراد دارای پوست چرب
 • پاکسازی پوست
 • حاوی عصاره روغن درخت چای
 •  مات کردن پوست و جلوگیری از براق شدن آن
 •  از بین برنده آلودگیهای سطح پوست
 •  ایجاد حس تازگی و شادابی
 •  ایجاد حس نرمی و لطافت
 • آبرسان و رطوبت رسان

در انبار موجود نمی باشد

 • مناسب:پوست چرب
 • پاکسازی کننده پوست:بله
 • آبرسان پوست:بله
محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

تونر صورت تی تری(با عصاره درخت چای) Love Nature Face Toner Tea Tree

 • مناسب افراد دارای پوست چرب
 • پاکسازی پوست
 • حاوی عصاره روغن درخت چای
 •  مات کردن پوست و جلوگیری از براق شدن آن
 •  از بین برنده آلودگیهای سطح پوست
 •  ایجاد حس تازگی و شادابی
 •  ایجاد حس نرمی و لطافت
 • آبرسان و رطوبت رسان

توضیحات

تونرصورتتیتری(باعصارهدرختچای) Love Nature Face Toner Tea Tree

تونرصورتتیتریاوریفلیم،مناسبپوستهایچرببودهوبهدلیلداشتنروغندرختچایدرترکیباتخود،پوسترااحیاکردهوبهآنرنگییکنواختمیبخشد. اینتونر،پوستراآبرسانیمیکندوباازبینبردنسلولهایمردهسطحپوست،باعثشادابیوطراوتآنمیشود.
ویژگیهایاصلی:
–پاکسازیپوست
–حاویعصارهروغندرختچای
–ماتکردنپوستوجلوگیریازبراقشدنآن
–ازبینبرندهآلودگیهایسطحپوست
–ایجادحستازگیوشادابی
–ایجادحسنرمیولطافت
–آبرسانورطوبترسان
برایچهافرادیمناسباست:
اینمحصولبرایافرادیکهپوستچربوجوشیدارند،توصیهمیشود.
چهتاثیریدارد:
بااستفادهازاینتونرآلودگیهایصورتشماپاکشدهوچهرهایتمیزوشادابخواهیدداشت. بهعلاوهازپوستشمادربرابربراقشدنناشیازچربیپوستجلوگیریکردهوآنرابرایاستفادهازکرمصورتآمادهمیکند.

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

پاک کننده ها و تونرها

نوع پوست

چرب

بافت

مایع

رایحه

عصاره درخت چای

شماره پروانه بهداشت

IRC

طریقه مصرف

مقداریازپنبهیاپدآرایشیرابهتونرآغشتهکردهوباحرکاتدورانیملایمصورتخودراباآنپاککنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تونر صورت تی تری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X