خمیردندان آلوئه ورا فوراور برایت

Forever Bright Toothgel

۲۳۵,۰۰۰ تومان

خمیردندان آلوئه‎ورا فوراور برایت Forever Bright Toothgel 

خمیردندان آلوئه‎ ورا فوراور برایت”دندان هایتان را سفید و براق می کند و از این جهت ، یکی از بهترین محصولات مرتبط با دندان است که در بازار وجود دارد.

این خمیردندان بر پایه ژل آلوئه ورا بوده که آلوئه ورا مدت هاست به دلیل کیفیت و کاربردهای متعددش در تولید محصولات متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از این کاربردها، مراقبت از دندان هاست.

فرمول منحصر به فرد فوراِور برایت و ترکیبات آن که از بهترین و با کیفیت ترین مواد ساخته شده، این محصول را برای استفاده تمام سنین مناسب ساخته است.

به علاوه، این محصول برای گیاه خواران نیز محصولی عالی است زیرا هیچ فرآورده حیوانی در آن به کار نرفته است. طعم دهنده های طبیعی نعنا در این محصول، احساس تازگی و پاکیزگی به دهان تان خواهد بخشید.

سال ها تحقیق و همکاری با محققان و دندان پزشکان خبره، به شرکت “فوراور لیوینگامکان داده است تا فرمولی بهینه بر مبنای آلوئه ورا تهیه کنند که همین”خمیردندان آلوئه‎ ورا فوراور برایت”محصولی بی نظیر برای دندان است. خانواده شما از طعم و حس پاکیزگی دهان خود بعد از مصرف این ژل دندان، لذت خواهند برد.

در انبار موجود نمی باشد

  • سفیدکننده:بله
  • رفع درد دندان:بله
  • رفع بوی بد دهان:بله
  • بهبود زخم‌های دهان:بله
  • تسکین گلودرد:بله
  • درمان گزیدگی حشرات:بله
  • رفع جوش:بله
محصولات فوراورلینگ

چکیده

خمیردندان آلوئه‎ورا فوراور برایت Forever Bright Toothgel 

خمیردندان آلوئه‎ ورا فوراور برایت”دندان هایتان را سفید و براق می کند و از این جهت ، یکی از بهترین محصولات مرتبط با دندان است که در بازار وجود دارد.

این خمیردندان بر پایه ژل آلوئه ورا بوده که آلوئه ورا مدت هاست به دلیل کیفیت و کاربردهای متعددش در تولید محصولات متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از این کاربردها، مراقبت از دندان هاست.

فرمول منحصر به فرد فوراِور برایت و ترکیبات آن که از بهترین و با کیفیت ترین مواد ساخته شده، این محصول را برای استفاده تمام سنین مناسب ساخته است.

به علاوه، این محصول برای گیاه خواران نیز محصولی عالی است زیرا هیچ فرآورده حیوانی در آن به کار نرفته است. طعم دهنده های طبیعی نعنا در این محصول، احساس تازگی و پاکیزگی به دهان تان خواهد بخشید.

سال ها تحقیق و همکاری با محققان و دندان پزشکان خبره، به شرکت “فوراور لیوینگامکان داده است تا فرمولی بهینه بر مبنای آلوئه ورا تهیه کنند که همین”خمیردندان آلوئه‎ ورا فوراور برایت”محصولی بی نظیر برای دندان است. خانواده شما از طعم و حس پاکیزگی دهان خود بعد از مصرف این ژل دندان، لذت خواهند برد.

توضیحات

خمیردندانآلوئه‎ورافوراوربرایتForever Bright Toothgel 

“خمیردندانآلوئه‎ورافوراوربرایت”برایتماماعضایخانوادهفرمولهشدهاستوبهترینمواداولیهدرآنبکاررفتهاستوعلاوهبرمادهاصلیآنکههمانژلآلوئهورااستحاویبیپروپولیسیاآنتیبیوتیکزنبورعسلنیزمیباشد.

وجودایندوترکیبضدباکتریدراینخمیردندانموجبخواصضدپلاکوجرمشده،دهانراخوشبومیکندوبهعلتضدالتهاببودنبرایلثههاوبافتدرونینازکشدهدندانهامفیداست.

اینخمیردندانهمچنیندرخونریزیهایلثهوزخمهایدهانیبکارمیرودوهنگامیکهمسواکزدنموجبدردمیشودمیتوانآنرابهتنهاییاستفادهکرد.

کافیستدرگوگلعبارت“The best toothgel in the world”راجستجوکنیدتابابهترینخمیردنداندنیاآشناشوید.

بلهدرستهنتیجهچیزینیستجزخمیردندانآلوئه‎ورافوراوربرایت“Forever Bright Toothgel”چراکهدارایخواصبیشماریستکهتکتکبهبررسیهرکداممیپردازیم.

۱۸ویژگیفوقالعادهازبرتریهای“خمیردندانآلوئه‎ورافوراوربرایت”نسبتبهسایرخمیردندانهاودرنهایترضایتمشتریانومصرفکنندههایاینمحصولباعثشدهتااینخمیردندان،زبانزدشدهودرسطحجهانی،بهترینخمیردندانجهاننامگیرد:

۱- باعثجلوگیریازخونریزیلثهمی‌شود.

۲- بهبودزخم‌هایدهان:تنهاکافیستمقداریازآنرارویمحلآسیب‌دیدهقراردهید.

۳- رفعبویبددهان: کافیستمانندیکخمیردندانمعمولیازآناستفادهکنید.

۴- کمکبهافرادسیگاری:مقداریازآنرارویلب‌هاقراردهید.

۵- کمکبهسرفه:مقداریازآنراببلعید.

۶- رفعجوش:کمیازآنرارویجوشهابمالید.

۷- درمانسرماخوردگی:باآبداغمخلوطکردهواستنشاقکنید.

۸- رفعسردرد:مقداریازآنرارویپیشانیبمالید.

۹- درمانگزیدگیپشهومورچه:کمیازآنرارویمحلگزیدگیبمالید.

۱۰- سوختگیوزخم‌هایپوستی:به‌سرعتکمیازآنرارویپوستآسیب‌دیدهقراردهید.

۱۱- می‌تواندبرایرفعخشکی،تیرگی،ترکوزخم‌هایپااستفادهشود.

۱۲- بهرفعترکوخشکیپاشنهپاکمکمی‌کند.

۱۳- بهتسکیندردسوراخدندانکمکمی‌کند:کافیستمقداریازآنرارویمحلدردقراردهید.

۱۴- می‌توانازآنبرایشستشویصورتاستفادهکرد

۱۵- درمانبواسیر:به‌صورتخارجیاستعمالشود.

۱۶- عارضه‌هایپوستی:مانندعفونت‌هایقارچی

۱۷- درمانزخم‌ها:مقداریازژلدندانرارویزخمقراردهید.

۱۸- برایتسکینگلودرد:کمیازخمیردندانراباآبگرممخلوطکردهوغرغرهکنید.

اطلاعات بیشتر

برند

فوراور | forever-living

نوع محصول

خمیردندان

حجم

130 گرم

شماره پروانه بهداشت

35/11147

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خمیردندان آلوئه ورا فوراور برایت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X