خمیر دندان ذغالی

۱۷,۲۰۰ تومان

خمیر دندان ذغالی آرپی”راه حلی مناسب برای سفید کردن دندان هایتان هست این خمیردندان حاوی کربن اکتیو یا همان زغال سیاه می باشد که بعد از چند روز استفاده از این محصول از کیفیت آن شگفت زده خواهید شد.

خمیردندانRp با ترکیب فوق العاده خود بوی بد دهانتان را از بین برده و هرگونه لکه مواد غذایی و یا دخانیات را از سطح دندانتان پاک کرده و به روشن شدن دندانهایتان کمک می کند.

استفاده منظم “خمیر دندان زغالی آرپی”از ایجاد جرم جلوگیری کرده و دندان را سفید کامل می کند و همچنین به طور موثر دندانها را سفیدتر نگه می دارد.

در انبار موجود نمی باشد

محصولات زغالی آرپی

چکیده

خمیر دندان ذغالی آرپی”راه حلی مناسب برای سفید کردن دندان هایتان هست این خمیردندان حاوی کربن اکتیو یا همان زغال سیاه می باشد که بعد از چند روز استفاده از این محصول از کیفیت آن شگفت زده خواهید شد.

خمیردندانRp با ترکیب فوق العاده خود بوی بد دهانتان را از بین برده و هرگونه لکه مواد غذایی و یا دخانیات را از سطح دندانتان پاک کرده و به روشن شدن دندانهایتان کمک می کند.

استفاده منظم “خمیر دندان زغالی آرپی”از ایجاد جرم جلوگیری کرده و دندان را سفید کامل می کند و همچنین به طور موثر دندانها را سفیدتر نگه می دارد.

توضیحات

“خمیردندانزغالیآرپی”حاویکربناکتیو یاهمانزغالسیاهاست. 

جهترفعبویبددهانوبرطرفکردن لکههایموادغذاییودخانیاتمورداستفادهقرارمیگیرد.

اینخمیردندانلکههایسطحدندانناشیازچای،قهوه،تنباکو،ادویهوغذاهایتندرابرطرفمیکندوبهروشنکردندندانهایتانکمکمیکند.

استفادهمنظماینخمیردندانازایجادجرمجلوگیریکردهودندانهایتانراسفیدمیکندوهمچنینبهطورموثردندانهاراسفیدترنگهمیدارد.

مطمئناًبعدازچندروزاستفادهازاینمحصولازکیفیتآنشگفتزدهخواهیدشد.

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

خمیردندان

شماره پروانه بهداشتی

35/11147

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خمیر دندان ذغالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X