دستکش یکبار مصرف 100 عددی

دستکش یکبار مصرف بهداشتی

۱۱,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

دستکش یکبار مصرف 100 عددی Plastic Gloves

عموما دستکش نایلونی یکبار مصرف یکی از پر کاربرد ترین دستکش های پزشکی میباشد و در معاینات کاربرد بسیار بالایی دارد.

دستکش یکبار مصرف 100 عددی و در بسته بندی 5 عددی ارائه میشود.

دستکش یکبار مصرف نایلونی مناسب استفاده در آشپزی،مطب ها،بیمارستان،مراکز درمانی،رستوران و فست فودها و سالن های زیبایی و…می باشد.

پاک کردن
۱۱,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
  • تعداد در هر بسته:100 عدد

چکیده

دستکش یکبار مصرف 100 عددی Plastic Gloves

عموما دستکش نایلونی یکبار مصرف یکی از پر کاربرد ترین دستکش های پزشکی میباشد و در معاینات کاربرد بسیار بالایی دارد.

دستکش یکبار مصرف 100 عددی و در بسته بندی 5 عددی ارائه میشود.

دستکش یکبار مصرف نایلونی مناسب استفاده در آشپزی،مطب ها،بیمارستان،مراکز درمانی،رستوران و فست فودها و سالن های زیبایی و…می باشد.

توضیحات

دستکشیکبارمصرف100 عددیPlastic Gloves

باتوجهبهشیوعویروسکرونا،کلیهافرادجمعهازجملهکارمندان،کارگرانومخصوصاپرستاران،کهبهجهتشغلشانبهصورتمداومبابیماران،انواعویروسهاوآلودگیهادرتماسهستندوبیشتردرخطرابتلابهعفونتوویروسمیباشندنیازمنداستفادهازماسکوانواعمحافظهایصورتودستکشدرهرشرایطیهستند.

عمومادستکشنایلونییکبارمصرفیکیازپرکاربردتریندستکشهایپزشکیمیباشدودرمعایناتکاربردبسیاربالاییدارد.

شمابهراحتیمیتوانیدبرایخرید دستکشیکبارمصرفپزشکی ازطریقفروشگاهپنبهآنلایناقدامکنید.

دستکشنایلونیغیراستریلوبدونپودرمیباشدوبهدلیلنداشتنلاتکسحساسیتایجادنمیکند.

دستکشهاینایلونییکبارمصرفبسیاراقتصادیترازدیگردستکشهایپزشکیمیباشند.

بهدلیللاستیکیبودندستکشهابسیارشفافمیباشندواستفادهازایندستکشبسیارآساناست.

دستکشهاینایلونیبراساسگرمآنهاقیمتگذاریمیشوندوهرچهگرمآنهابیشترباشددستکشمرغوبتروگرانترمیباشد. دستکشنایلونییکبارمصرفپرمصرفتریدستکشپزشکیمیباشد

دستکشیکبارمصرف100 عددیودربستهبندی5 عددیارائهمیشود.

دستکشیکبارمصرفنایلونیمناسباستفادهدرآشپزی،مطبها،بیمارستان،مراکزدرمانی،رستورانوفستفودهاوسالنهایزیبایی و…میباشد.

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

دستکش

مدل

یکبار مصرف نایلونی

تعداد در بسته

پک 5 عددی,بسته 100 عددی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستکش یکبار مصرف 100 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X