دکو کرم

Day color deco cream

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دکو کرم Day color deco cream

دکو کرم از برند ایتالیایی “دی کالرDay color ” تنها دکوکرمی است که یکی از قوی ترین دکلره های ممکن را تا 9 پرده در اختیارتان قرار میدهد و موهایتان را تا 9 پرده روشن تر میکند.

لازم به ذکر است که دکو کرم دی کالر هم مثل پودرهای دکلره تایم دقیقی ندارد بلکه باید درمراحل مختلف از لحاظ سلامت مو تست شود تا به پایه دلخواه برسد. بعد از اینکه موها به پایه دلخواه رسید حتما باید مواد دکو کرم را شسته وموها را شامپو کرد و رنگ انتخابی مشتری را بکار برد.

از سایر ویژگی های دکو کرم دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنگ مو را تا ۹پرده روشن میکند
 • به آسانی با اکسیدان مخلوط میشود
 • کاربردی آسان و بسیار مقرون به صرفه

در انبار موجود نمی باشد

 • پاک کننده رنگ:بله
 • روشن کننده رنگ :بله
 • تاثیر گذاری :تا 9 پرده
day color

چکیده

دکو کرم Day color deco cream

دکو کرم از برند ایتالیایی “دی کالرDay color ” تنها دکوکرمی است که یکی از قوی ترین دکلره های ممکن را تا 9 پرده در اختیارتان قرار میدهد و موهایتان را تا 9 پرده روشن تر میکند.

لازم به ذکر است که دکو کرم دی کالر هم مثل پودرهای دکلره تایم دقیقی ندارد بلکه باید درمراحل مختلف از لحاظ سلامت مو تست شود تا به پایه دلخواه برسد. بعد از اینکه موها به پایه دلخواه رسید حتما باید مواد دکو کرم را شسته وموها را شامپو کرد و رنگ انتخابی مشتری را بکار برد.

از سایر ویژگی های دکو کرم دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنگ مو را تا ۹پرده روشن میکند
 • به آسانی با اکسیدان مخلوط میشود
 • کاربردی آسان و بسیار مقرون به صرفه

توضیحات

دکوکرم Day color deco cream

همهمازمانیکهمیخواهیمموهارارنگکنیمایندغدغهراداریمکهرنگمویمادرستوخوبازآبدربیایدودرعینحالموهایماننیزآسیبخاصینبیند. استفادهازدکوکرمیکیازروشهایمناسببرایبیرنگکردنموهاست.

خیلی‌هابرایاینکهازشرسوختگی‌هایبعدازدکلرهکردنموخلاصشوندبهدنبالاستفادهازدکوکرمهستند. شایدبرایتانسوالشودکهدکوکرمچیست؟درپاسخبهاینسوالبایدبگوییمکهدکوکرمپایهیکرنگمویکاملابیضرراستونهتنهاهیچآسیبیبهموهایتانواردنمیکندبلکهمملوازروغنهایبسیارقویبرایمحافظتازمونیزهستواگرشماآنراازیکبرندمعتبرراتهیهکنیدمیتوانیدیکیازقویترینوروشنتریندکلرههایممکنرارویموهایخوداجراکنید.

دکوکرم ازبرندایتالیایی“دیکالرDay color ” تنهادکوکرمیاستکهیکیازقویتریندکلرههایممکنراتا9 پردهدراختیارتانقرارمیدهدوموهایتانراتا9 پردهروشنترمیکند.

لازمبهذکراستکهدکوکرمدیکالرهممثلپودرهایدکلرهتایمدقیقینداردبلکهبایددرمراحلمختلفازلحاظسلامتموتستشودتابهپایهدلخواهبرسد.

بعدازاینکهموهابهپایهدلخواهرسیدحتمابایدمواددکوکرمراشستهوموهاراشامپوکردورنگانتخابیمشتریرابکاربرد.

فرمولمقدارترکیبیبااکسیدانوزمانتاثیرگذاریدرجدولزیرموجودمیباشد:

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

رنگ مو,کرم مو

بافت

کرم

وزن

250 گرم

شماره پروانه بهداشتی

08074690010108

طریقه مصرف

توجه:

 • برایابروومژهاستفادهنشود.
 • ازتماسباچشمخودداریشود.
 • قبلازمصرفبررویدستتستحساسیتانجامگردد.
 • ازدسترساطفالدورنگهداشتهشود.
 • فرمولمقدارترکیبیبااکسیدانوزمانتاثیرگذاریدرجدولزیرموجودمیباشد:

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دکو کرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
X