روغن آرگان خالص

Day color oil of argan

۳۱۶,۰۰۰ تومان

روغن آرگان خالص دی کالر Day color oil of argan

روغن آرگان خالص از برند ایتالیایی “دی کالر Day color”کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. روغن آرگان موهای شما را نرم، لطیف و درخشان می کند. این محصول حاوی آنتی اکسیدان های مورد نیاز موی سر است که موجب احیا و بازسازی موهای آسیب دیده بر اثر رنگ و دکلره می شود. روغن آرگان خالص دی کالر برای انواع مو مناسب است و از هر گونه شکستگی مو و موخوره جلوگیری می کند.

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب برای :انواع موها
  • نرم کننده مو:بله
  • رفع چین و چروک پوست:بله
  • مرطوب کننده پوست:بله
  • لایه برداری پوست :بله
  • به کنترل چربی پوست :بله
  • افزایش ضخامت ناخن:بله
day color

چکیده

روغن آرگان خالص دی کالر Day color oil of argan

روغن آرگان خالص از برند ایتالیایی “دی کالر Day color”کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. روغن آرگان موهای شما را نرم، لطیف و درخشان می کند. این محصول حاوی آنتی اکسیدان های مورد نیاز موی سر است که موجب احیا و بازسازی موهای آسیب دیده بر اثر رنگ و دکلره می شود. روغن آرگان خالص دی کالر برای انواع مو مناسب است و از هر گونه شکستگی مو و موخوره جلوگیری می کند.

توضیحات

روغنآرگانخالصدیکالر Day color oil of argan

روغنآرگان یا روغنارقان کهطلایمایعهمنامیدهمیشودیکمحصولارگانیکاستکهازهستههایدرختآرگانکهبومیمراکشاستاستخراجمیشود.

بیشکیکیازقویترینوپرفروشترینمحصولاتآرایشیوبهداشتیسالهای2017 و2018 ،روغنآرگانمیباشدودلیلاصلیمحبوبیتاینروغن،تاثیرمعجزهآساوداروییآنبررویپوستومووناخنمیباشد. درحقیقتروغنآرگانیکتیرباسهنشاناستکهدارایخواصبیشماریست.

نکتهقابلتوجهاینمحصول،قابلاستفادهبودنآنهمبرایبانوانوهمآقایاناستکهدرصورتمصرفمداومدریکدورهکامل(هربارپسازاستحمام) ،آثارترمیمیوکلاژنسازیآنمشهودخواهدبود.

روغنآرگانخالصازبرندایتالیایی“دیکالرDay color”کاملاطبیعیوارگانیکمیباشد. روغنآرگانموهایشمارانرم،لطیفودرخشانمیکند. اینمحصولحاویآنتیاکسیدانهایموردنیازمویسراستکهموجباحیاوبازسازیموهایآسیبدیدهبراثررنگودکلرهمیشود. روغنآرگانبرایانواعمومناسباستوازهرگونهشکستگیمووموخورهجلوگیریمیکند.

روغنآرگانحاویمقادیربالایویتامینE واسیدچرباشباعشدهمیباشدکهمیتوانیدبهعنوانمرطوبکنندهونرمکنندهطبیعی برایهمهیقسمتهایبدناستفادهکنید.

روغنآرگانچینوچروکپوستراکاهشدادهوبرایجوانسازیپوستصورتمفیدمیباشدهمچنینمیتواندبرایپاکسازیولایهبرداریازپوستصورتنیزاستفادهشود. لایهبرداریمنظمپوستصورتسلولهایمردهپوستراازبینمیبردوازایجادچروکدرپوستصورتجلوگیریمیکند.

ازمهمترینوجالبترینتاثیراتروغنآرگاندیکالربررویپوستمیتوانبهکنترلچربیپوستودرمانآکنهوجوشصورتاشارهکردواستفادهآنبهافرادیکهپوستیچربدارندتوصیهمیگردد.

تنظیمرنگدانهسلولهایپوستیجدید،ضخیمکردنناخنهاوافزایشمقاومتآندرمقابلشکنندگی،ترمیمموهایسوختهدراثررنگکردگیمکررونرمشفافسازیپوستدستوصورتوباقیاندامهاازجملهخواصروغنآرگاندیکالرمیباشد.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

روغن

بافت

مایع

جنس مو

انواع مو

نوع پوست

چرب,خشک

وزن

125 میل

شماره پروانه بهداشتی

08025337301479

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن آرگان خالص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X