ست براش 12 عددی گلدن فیشر

Golden Fisher brush set
  • نوع :ست براش آرایشی
Goldenfisher

توضیحات

ستبراش12 عددیگلدنفیشرGolden Fisher

اینستبراش12 عددیبادرتنوعبراشهایخوداینامکانرابهشمامیدهدکهدرکمترینزمانمناسبترینآرایشراداشتهباشید.

دراینستبراش،12 عددبراشگریمباسایزهایمختلفجهتکرمپودر،رژگونه،سایهورژلبوجودداردکههرکدامازآنهاکاربردهایمتفاوتیدارندوبرایاستفادهدرآرایشهایتخصصیمناسبمیباشند.

ستبراش12 عددیگلدنفیشرشاملبراشفیکسروتمامکننده،براشخطچشم، براشفیدسایه،براشکرمپودر،براشزیرساز،براشکانسلر،براشسایه،برسرژگونه،براشابرو،قلمرژلبمیباشد

بهدلیلدستهارگونامیکوموهایطبیعیموجوددراینستبراش12 عددی،اینستجهتاستفاده آرایشگرهاوگریمورهایحرفهای،پیشنهادبسیارمناسبومقرونبهصرفهایاست.

اینستبراشدرنوعخودبسیاربینظیروفوقالعادهنرمولطیفمیباشدوبابهرهگیریازمرغوبترینمتریالموجودساختهشدهاست.

تمامیایناقلامدرونیکجعبهفلزیبهداشتیبستهبندیشدهاستکهبهراحتیمیتوانیدآنهارادرکیفخودجایدهیدودرمواقعلزومازآناستفادهکنید.

اطلاعات بیشتر

برند

گلدن فیشر | Golden Fisher

نوع محصول

ابزار

نوع ابزار

براش

رنگ

طلایی,مشکی

اقلام موجود در پک

12 عدد براش گریم با سایزهای مختلف شامل:براش خط چشم، براش فید سایه، براش کرم پودر، براش زیر ساز، براش کانسلر، براش سایه، برس رژگونه، براش ابرو ، قلم رژلب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ست براش 12 عددی گلدن فیشر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X