سرم کریستال مو

Day color crystalss

۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

سرم کریستال مو  Day color crystalss

سرم کریستال موc.11از برند ایتالیایی “دی کالر Day color ”  جهت تقویت کنندگی ساقه و ریشه مو تهیه شده است. استفاده از سرم کریستال مو قبل از سشوار کشیدن موها باعث می‌شود موهایتان آسان‌تر حالت بگیرد و دقیقاً به‌ حالتی دربیاید که مورد نظرتان است.

این سرم در در دو سایز 200 میلی لیترو 100 میلی لیترتهیه شده است.از سایر ویژگی های سرم کریستال موc.11 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تقویت کننده ساقه و ریشه مو
  • براق کننده و نرم کننده
  • درمان موخوره (دو شاخگی مو)
پاک کردن
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
  • تقویت کننده ساقه و ریشه مو:بله
  • براق کننده و نرم کننده :بله
  • درمان موخوره:بله
day color

چکیده

سرم کریستال مو  Day color crystalss

سرم کریستال موc.11از برند ایتالیایی “دی کالر Day color ”  جهت تقویت کنندگی ساقه و ریشه مو تهیه شده است. استفاده از سرم کریستال مو قبل از سشوار کشیدن موها باعث می‌شود موهایتان آسان‌تر حالت بگیرد و دقیقاً به‌ حالتی دربیاید که مورد نظرتان است.

این سرم در در دو سایز 200 میلی لیترو 100 میلی لیترتهیه شده است.از سایر ویژگی های سرم کریستال موc.11 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تقویت کننده ساقه و ریشه مو
  • براق کننده و نرم کننده
  • درمان موخوره (دو شاخگی مو)

توضیحات

  • سرمکریستالمو  Day color crystalss

اگرموهاییداریدکهدراثررنگکردنویااستفادهسشواروحالت‌دهنده‌هایمو،حالتیخشکوزبروشکنندهپیداکرده‌انداستفادهازسرمموکریستالc.11 رابهشماپیشنهادمی‌دهیم.

سرمکریستالموc.11ازبرندایتالیایی“دیکالر Day color ” جهتتقویتکنندگیساقهوریشهموتهیهشدهاست. استفادهازسرمکریستالموقبلازسشوارکشیدنموهاباعثمی‌شودموهایتانآسان‌ترحالتبگیردودقیقاًبه‌حالتیدربیایدکهموردنظرتاناست.اینسرمدردوسایز200 میلیلیترو100 میلیلیترتهیهشدهاست.

سرمکریستالمومحصولیمنحصربهفردجهتافزایشدرخشندگیمووجلوگیریازایجادموخورهمیباشدسرمکریستالمودیکالرغنیشدهباروغنجوجوباوموادسیلیکونیبودهوبهبدونباقیگذاشتنچربیبهسرعتجذبمومیگردد. اینسرموزموراکاهشدادهوحالتپذیریموهاراافزایشمیدهد. سرمموکریستالموهاراترمیمنمودهوآنرابراقودرخشانمیسازد.

علاوهبرایناستفادهازسرممومزایایمختلفیدارد؛مثلاًرطوبتمورادرطولمدتمصرفحفظمی‌کند،ازالکتریسیتهساکنموپسازسشوارکشیدنجلوگیریمی‌کند،شانهکردنموهاراآسان‌ترمی‌کندوباایجادلایه‌اینازکرویموها،ازآلودهشدنموهادرانواعمحیط‌هاجلوگیریبه‌عملمی‌آورد.

برایاستفادهازسرممویکریستالc.11 دیکالرچونحالتیمایعوچربداردبهتراستمقداریازآنراکفدستتانریختهوبعدبهموهابمالیدتابه‌خوبیدرسطحموهاپخششود.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

سرم ها

بافت

مایع

جنس مو

خشک,رنگ شده و آسیب دیده

وزن

100 میلی لیتر,200 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

08074690010092

طریقه مصرف

برایاستفادهاز سرممویکریستالc.11 دیکالر چونحالتیمایعوچربداردبهتراستمقداریازآنراکفدستتانریختهوبعدبهموهابمالیدتابه‌خوبیدرسطحموهاپخششود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرم کریستال مو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X