شامپو خشک و حجم دهنده

HairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo

۷۹,۰۰۰ تومان

شامپو خشک و حجم دهنده HairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo

شامپوهای خشک از نوع شامپوهایی هستند که احتیاج به شست و شو با آب ندارند و می توان در مواقع ضروری از آنها استفاده کرد.
مثل زمانی که در سفر هستید و به حمام دسترسی ندارید یا زمانی که عجله دارید و وقت شما کم است.

این شامپو، چربی موها را جذب کرده و ظاهری تمیز به موها می دهد و در عین حال حجم موهای شما را بدون سنگین ساختن ساقه مو افزایش می دهد و حالت پذیری مو های شما را افزایش می دهد.

از سایر ویژگی های شامپو خشک HairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حجم دهنده
  • بدون نیاز به شست وشو
  • آبرسان مو
  •  کاهش چربی زائد مو
  • حالت دهنده

 

در انبار موجود نمی باشد

محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

شامپو خشک و حجم دهنده HairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo

شامپوهای خشک از نوع شامپوهایی هستند که احتیاج به شست و شو با آب ندارند و می توان در مواقع ضروری از آنها استفاده کرد.
مثل زمانی که در سفر هستید و به حمام دسترسی ندارید یا زمانی که عجله دارید و وقت شما کم است.

این شامپو، چربی موها را جذب کرده و ظاهری تمیز به موها می دهد و در عین حال حجم موهای شما را بدون سنگین ساختن ساقه مو افزایش می دهد و حالت پذیری مو های شما را افزایش می دهد.

از سایر ویژگی های شامپو خشک HairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حجم دهنده
  • بدون نیاز به شست وشو
  • آبرسان مو
  •  کاهش چربی زائد مو
  • حالت دهنده

 

توضیحات

شامپوخشکوحجمدهندهHairX Advanced Care Volume Lift Dry Shampoo

شامپوهایخشکازنوعشامپوهاییهستندکهاحتیاجبهشستوشوباآبندارندومیتواندرمواقعضروریازآنهااستفادهکرد.
مثلزمانیکهدرسفرهستیدوبهحمامدسترسینداریدیازمانیکهعجلهداریدووقتشماکماست.
اینمحصولجایگزینیبرایشامپوهایمعمولینیستولیمیتوانیدبینهربارحمامرفتنهایخودازآناستفادهکنید.

اینشامپو،چربیموهاراجذبکردهوظاهریتمیزبهموهامیدهدودرعینحالحجمموهایشمارابدونسنگینساختنساقهموافزایشمیدهدوحالتپذیریموهایشماراافزایشمیدهد

ویژگیهایاصلی:
-حجمدهنده
–بدوننیازبهشستوشو
–آبرسانمو
–کاهشچربیزائدمو
–حالتدهنده

برایچهافرادیمناسباست:
اینمحصولبرایانواعموهابسیارمناسباست.

چهتاثیریدارد:

پسازاستفادهازاینشامپودرکمترینزمانشماموهاییحجیم،تمیزوحالتدارخواهیدداشت

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

شامپو

بافت

مایع

جنس مو

انواع مو

وزن

150 میل

شماره پروانه بهداشت

IRC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شامپو خشک و حجم دهنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X