شامپو شیر بعد از رنگ

Creative shampoo dopocolore

۶۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

شامپو شیر بعد از رنگ Creative shampoo dopocolore

شامپو شیر بعد از رنگ  creative مناسب جهت استفاده موهای رنگ شده بوده و تثبیت کننده رنگ مو می باشد. این شامپو حاوی کرم شیر جهت ترمیم آسیب دیدگی مو بوده که علاوه بر رفع این مشکل با PH خنثی خاصیت حجم دهندگی با گلوتن را نیز دارا می باشد.

لازم  به ذکر است  مواد ترمیم کننده ای که در شامپو شیر بعد از رنگ کریتیو وجود دارد از آسیبهای ناشی از رنگ مو نیز تا حد قابل توجهی جلوگیری مینماید .

از سایر ویژگی های شامپو شیر بعد از رنگ کریتیو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مناسب برای موهای رنگ شده
 • تثبیت کننده رنگ مو
 • حاوی کرم شیر جهت ترمیم آسیب دیدگی
 • حاوی گلوتن (حجم دهنده)
پاک کردن
۶۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • مناسب برای :موهای رنگ شده
 • تثبیت کننده رنگ مو:بله
 • حجم دهنده مو:بله
creative life

چکیده

شامپو شیر بعد از رنگ Creative shampoo dopocolore

شامپو شیر بعد از رنگ  creative مناسب جهت استفاده موهای رنگ شده بوده و تثبیت کننده رنگ مو می باشد. این شامپو حاوی کرم شیر جهت ترمیم آسیب دیدگی مو بوده که علاوه بر رفع این مشکل با PH خنثی خاصیت حجم دهندگی با گلوتن را نیز دارا می باشد.

لازم  به ذکر است  مواد ترمیم کننده ای که در شامپو شیر بعد از رنگ کریتیو وجود دارد از آسیبهای ناشی از رنگ مو نیز تا حد قابل توجهی جلوگیری مینماید .

از سایر ویژگی های شامپو شیر بعد از رنگ کریتیو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مناسب برای موهای رنگ شده
 • تثبیت کننده رنگ مو
 • حاوی کرم شیر جهت ترمیم آسیب دیدگی
 • حاوی گلوتن (حجم دهنده)

توضیحات

شامپوشیربعدازرنگ Creative shampoo dopocolore

رنگیاهایلایتکردنموواستفادهازترکیباتدکلرهوسایرموادشیمیاییمورداستفادهجهتتغییررنگموبهعلتدارابودنموادقلیاییباعثایجادآسیببهلایههایسطحیساقهمومیگردند. موهایرنگشده،مشوهایلایتشدهنیازبهمراقبتویژهایدربرابرعواملنامطلوبنظیرمواجهبااشعهماورایبنفشنورخورشید،شستشویمتناوبموهاوآلودگیهوادارند.

یکیازمشکلاتیکهپسازرنگنمودنموهاباآنمواجهمیشویمتغییررنگموبراثرشستشواستکهازهمینروبرندایتالیایی“کریتیوcreative”شامپوشیربعدازرنگرابهبازارعرضهنمودهاست.

شامپوشیربعدازرنگ creative مناسبجهتاستفادهموهایرنگشدهبودهوتثبیتکنندهرنگمومیباشد. اینشامپوحاویکرمشیرجهتترمیمآسیبدیدگیموبودهکهعلاوهبررفعاینمشکلباPH خنثیخاصیتحجمدهندگیباگلوتنرانیزدارامیباشد.

لازم بهذکراست موادترمیمکنندهایکهدرشامپوشیربعدازرنگکریتیووجودداردازآسیبهایناشیازرنگمونیزتاحدقابلتوجهیجلوگیریمینماید.

اطلاعات بیشتر

برند

کریتیو لایف | Creative life

نوع محصول

شامپو

بافت

مایع

جنس مو

رنگ شده و آسیب دیده

وزن

300 میلی لیتر,1000 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

08054633203637

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شامپو شیر بعد از رنگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X