شیلد محافظ صورت با بسته بندی 6عددی

Medical Face Shields 

۱۳۲,۰۰۰ تومان

شیلد محافظ صورت با بسته بندی 6عددی Medical Face Shields

شیلد محافظ صورت، وسیله‌ای برای محافظت صورت از ترشحات دهان بیمار است. این محافظ بدون سایز بوده و برای تمام صورت‌ها مناسب است. این محافظ را میتوان روی عینک طبی نیز نصب کرد. یکی از خواص خوب این شیلد این است که در صورت استفاده در مدت طولانی مانع رشد باکتری و ایجاد بوی بد برای تنفس میشود.

در انبار موجود نمی باشد

  • رنگ:سفید
  • تعداد در هر بسته:6 عدد

چکیده

شیلد محافظ صورت با بسته بندی 6عددی Medical Face Shields

شیلد محافظ صورت، وسیله‌ای برای محافظت صورت از ترشحات دهان بیمار است. این محافظ بدون سایز بوده و برای تمام صورت‌ها مناسب است. این محافظ را میتوان روی عینک طبی نیز نصب کرد. یکی از خواص خوب این شیلد این است که در صورت استفاده در مدت طولانی مانع رشد باکتری و ایجاد بوی بد برای تنفس میشود.

توضیحات

شیلدمحافظصورتبابستهبندی6عددیMedical Face Shields

شیلدمحافظصورت،وسیله‌ایبرایمحافظتصورتازترشحاتدهانبیماراست. اینمحافظبدونسایزبودهوبرایتمامصورت‌هامناسباست. اینمحافظرامیتوانرویعینکطبینیزنصبکرد. یکیازخواصخوباینشیلدایناستکهدرصورتاستفادهدرمدتطولانیمانعرشدباکتریوایجادبویبدبرایتنفسمیشود.

باتوجهبهشیوعویروسکرونا،کلیهافرادجمعهازجملهکارمندان،کارگرانومخصوصاپرستاران،کهبهجهتشغلشانبهصورتمداومبابیماران،انواعویروسهاوآلودگیهادرتماسهستندوبیشتردرخطرابتلابهعفونتوویروسمیباشندنیازمنداستفادهازماسکوانواعمحافظهایصورتدرهرشرایطیهستند.

شیلدمحافظصورتموجوددر فروشگاهپنبهآنلاین،ازنوعبهصورتبازوبستهشومیباشدکهدرصورتنیازمیتوانیدآنرابررویسربالازدهودرباقیمواقعبررویصورتتانبرگردانید.

ازسایرویژگیهایاینماسکمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

  •  مناسببرایجلوگیریازپاشیدنترشحاتوبویبددهانبیماران.
  •  بدونمحدودکردندیدطبیعی.
  • ضدبخار.
  • قابلشستوباآبوکف.
  •  پوشانندهتمامصورتوقابلاستفادهبرایتمامصورت‌ها.
  • قابلاستفادهبررویعینکطبی.
  • سبکوقابلاستفادهبرایمدتبسیارطولانی.

شیلدمحافظصورتقابلیتشستشوباآبوکفراداردودربستهبندی6 عددیارائهمیشود.

شیلدمحافظصورتمناسببیمارستانها،آزمایشگاهها،کارخانجات،مراکزعمومی،ادارات،سالنهایزیباییو…میباشد.

شماعزیزانمیتوانیدباخریداینشیلدو ماسکهایموجوددرفروشگاهپنبهآنلاین ازآلودگیهایمحیطی وویروسکرونادرامانبمانید.

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

شیلد محافظ صورت

مدل

باز/بسته شونده

تعداد در بسته

پک 6 عددی

رنگ

سفید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیلد محافظ صورت با بسته بندی 6عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X