حراج!

صابون کوسه آرپی

۱۸,۰۰۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان

“صابون نرم کوسه آرپی”راه حلی مناسب جهت داشتن چهره ای صاف و بدون لک وروشن کنندگی پوست و رفع خستگی پوست 

در انبار موجود نمی باشد

  • رفع جای جوش و لک:بله
  • روشن کنندگی:بله
محصولات زغالی آرپی

چکیده

“صابون نرم کوسه آرپی”راه حلی مناسب جهت داشتن چهره ای صاف و بدون لک وروشن کنندگی پوست و رفع خستگی پوست 

توضیحات

“صابوننرمکوسهآرپی”

صابوننرمکوسهدستکمحاوی5٪روغنخالصکبدکوسهمیباشدکهروغنکوسهآنازآبهایخلیجفارس(بندرعباس)‌تهیهمیشود.روغنکبدکوسهحاویویتامینهایAͺD وE میباشد. همچنیندارایاسیدهایچرباپاͺدهاوامگا3 میباشد.

ویتامینA وE موجوددرصابونخاصیتضدلکداردوامگا3 باعثجلوگیریچروکپوستمیشود.

اسیدچربدهاواپااثرضدتورمیوفرسودگیدارندوبهعلتاینکهچربیغیراشباعهستندازجوشوآکنهجلوگیریمیکنند. اینصابونباPH طبیعیمکانیسمبازسازیورشدسلولهایپوستراتقویتمینمایند.

ضمناینکهمصرفمنظماینصابونباعثشادابیوروشنشدنتدریجیرنگپوستمیشود.پوستصورتبانواناکثرابهعلتاستفادهازموادآرایشیدچارخستگیوالتهابوچربیزائدمیشودکهمصرفاینصابونپسازآرایشکمکشایانیبهرفعخستگیوبازیابینشاطمجددپوستمیکند.

اینصابونبااستانداردآبوهوایمناطقمختلفایرانتولیدمیشودودارایکفکنترلشدهمیباشدکهنیازیبهاستفادهمکرروچندباردرهردفعهشستشووجودنداردویکدقیقهشستشووماساژکفبررویصورتکافیاست.

درواقعصابوننرمهکوسهآرپیصابونیکاملبرایمشکلپسنداناستواینصابوندارایکمترینموادشیمیاییوآروماتیکمیباشدوفرمصابونمثلصابونکودکملایمولیباموادطبیعیشگفتانگیزمیباشد.

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

صابون

نوع پوست

انواع پوست

شماره پروانه بهداشتی

۳۵/۱۰۳۱۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صابون کوسه آرپی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X