ضد آفتاب بی رنگ پوست خشک چلنج

Challenge Colorless For Dry Skin

۴۵,۰۰۰ تومان

ضد آفتاب بی رنگ پوست خشک چلنج Challenge Colorless For Dry Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Colorless For Dry Skin”مناسب پوست های خشک و نرمال می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب  بی رنگ می باشد.

ضد آفتاب چلنج مخصوص پوست نرمال و خشک (بی رنگ)  با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Colorless For Dry Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره آلوئه ورا  جهت آبرسانی و حفظ هیدراتاسیون پوست
 • حاوی آلانتوئین جهت احیا و ترمیم سلول های پوستی و کمک به از بین بردن قرمزی پوست
 • ماندگاری بالا بیش از 2 برابر ضد آفتاب های دیگر
 • ضد تعریق و دارای پوشش مناسب که نیاز به ضدآفتاب و کرم پودر را بخوبی تامین میکند
 • توصیه شده توسط درمائولوژیست ها

در انبار موجود نمی باشد

 • نوع :ضدآفتاب بی رنگ
 • مناسب:پوست‌های خشک و نرمال
 • SPF:دارد - SPF50
محصولات چلنج

چکیده

ضد آفتاب بی رنگ پوست خشک چلنج Challenge Colorless For Dry Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Colorless For Dry Skin”مناسب پوست های خشک و نرمال می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب  بی رنگ می باشد.

ضد آفتاب چلنج مخصوص پوست نرمال و خشک (بی رنگ)  با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Colorless For Dry Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره آلوئه ورا  جهت آبرسانی و حفظ هیدراتاسیون پوست
 • حاوی آلانتوئین جهت احیا و ترمیم سلول های پوستی و کمک به از بین بردن قرمزی پوست
 • ماندگاری بالا بیش از 2 برابر ضد آفتاب های دیگر
 • ضد تعریق و دارای پوشش مناسب که نیاز به ضدآفتاب و کرم پودر را بخوبی تامین میکند
 • توصیه شده توسط درمائولوژیست ها

توضیحات

ضدآفتاببیرنگپوستخشکچلنجChallenge Colorless For Dry Skin

کارشناسانبهداشتیدرجدیدترینپژوهش‌هایخوددریافتندافرادبهمیزانبسیارکمازضدآفتاب‌هااستفادهمی‌کنندکهسببمی‌شودحفاظتپوستآن‌هادربرابرآفتابکمتراز۵۰درصدشوددرصورتیکهاستفادهازضدآفتابوتجدیدضدآفتابدرطولروزمیبایستدرتمامیفصولسالانجامشود.

کرمضدآفتابچلنجازبرندمراقبتیودرمانی“Challenge”مدل“Colorless For Dry Skin”  مناسبپوستهایخشکونرمالمیباشد. اینضدافتابدردومدلضدآفتاب کرمپودریوضدآفتاب بیرنگ میباشد.

ضدآفتابمخصوصپوستنرمالوخشک(بیرنگ) چلنجبافرمولاسیونبسیارسبکوبادارابودنفیلترهایپیشرفتهUVA وUVB حداکثرحفاظتازپوسترادربرابراشعههایمضرخورشیدبهعملمیآورد.

کرمضدآفتابچلنجمدلColorless For Dry Skin جزءمحصولاتآرایشینبودهویکمحصولتوصیهشدهتوسطدرماتولوژیستهامیباشد. ازپوستدربرابررادیکالهایآزادکهموجبپیریپوستمیشودمحافظتمینماید.

پوششاینکرمنیازپوستبهضدآفتابوکرمپودرراهمزمانتامینکردهوماندگاریبالاومناسبیرویپوستدارد. ماندگاریاثرآنبیشازدوبرابریکضدآفتابعادیاست.

اینضدآفتابحاویعصارهآلوئهوراجهتآبرسانیوحفظهیدراتاسیونپوستبودهوضدتعریقاست. بدلیلوجودآلانتوئینتحریککنندهواحیاکنندهسلولهاوباعثبهتردرمانشدنقرمزیپوستمیشود.

ضدآفتاببیرنگچلنجمناسببرایاستفادهروزانهمیباشدوکافیست30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

اطلاعات بیشتر

برند

چلنج | Challenge

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

خشک,نرمال

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

56/12553

طریقه مصرف

30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضد آفتاب بی رنگ پوست خشک چلنج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X