ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب چلنج

Challenge Colorless For Oily And Acne Skin

۴۵,۰۰۰ تومان

ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب چلنج Challenge Colorless For Oily And Acne Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Colorless For Oily And Acne Skin”مناسب پوست های مختلط، چرب و جوش دار می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب بی رنگ می باشد.

ضد آفتاب بی رنگ چلنج مخصوص پوست چرب با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Colorless For Oily And Acne Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • بدون ایجاد سفیدی روی پوست
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره برگ چای سبز جهت کنترل و تنظیم چربی پوست
 • حاوی عصاره جوانه گندم جهت حفظ تنفس طبیعی پوست
 • ماندگاری بالا (4ساعت) و ضد تعریق

در انبار موجود نمی باشد

 • نوع :ضدآفتاب بی رنگ
 • مناسب:پوست‌های چرب
 • SPF:دارد - SPF50
محصولات چلنج

چکیده

ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب چلنج Challenge Colorless For Oily And Acne Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Colorless For Oily And Acne Skin”مناسب پوست های مختلط، چرب و جوش دار می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب بی رنگ می باشد.

ضد آفتاب بی رنگ چلنج مخصوص پوست چرب با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Colorless For Oily And Acne Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • بدون ایجاد سفیدی روی پوست
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره برگ چای سبز جهت کنترل و تنظیم چربی پوست
 • حاوی عصاره جوانه گندم جهت حفظ تنفس طبیعی پوست
 • ماندگاری بالا (4ساعت) و ضد تعریق

توضیحات

ضدآفتاببیرنگپوستچربچلنج Challenge Colorless For Oily And Acne Skin

کرمضدآفتابیکیازمهمترینمحصولاتآرایشیوبهداشتیاستکههمهافراددرطولروزبرایمراقبتازپوستمیبایستازآناستفادهکنند. استفادهازضدآفتابوتجدیدضدآفتابدرطولروزمیبایستدرتمامیفصولسالانجامشودوبرخلافنظربرخیازافرادضدآفتابفقطمخصوصروزهایگرمتابستاننیست.

کرمضدآفتابچلنجازبرندمراقبتیودرمانی“Challenge”مدل“Colorless For Oily And Acne Skin” مناسبپوستهایمختلط،چربوجوشدارمیباشد. اینضدافتابدردو مدلضدآفتابکرمپودریوضدآفتاببیرنگ میباشد.

ضدآفتاببیرنگچلنج مخصوصپوستچرببافرمولاسیونبسیارسبکوفاقدچربیوبادارابودنفیلترهایپیشرفتهUVA وUVB حداکثرحفاظتازپوسترادربرابراشعههایمضرخورشیدبهعملمیآورد.

اینضدآفتابکهمخصوصپوستهایمختلط،چربوجوشدارمیباشد،ازطریقکنترلعملکردغددچربی،پوستراماتوبدونبرقنگهمیدارد. همچنیندارایدواموماندگاریطولانیمدت(4 ساعت) بودهوضدتعریقاست.

کرمضدآفتابچلنجحاویعصارهبرگدرختچایجهتتنظیمترشحچربیوضدالتهاب،عصارهجوانهگندمجهتحفظتنفسطبیعیپوستمیباشد.

ضدآفتاببیرنگچلنجمناسببرایاستفادهروزانهمیباشدوکافیست30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

اطلاعات بیشتر

برند

چلنج | Challenge

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

چرب

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

56/13591

طریقه مصرف

30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب چلنج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X