ضد آفتاب کرم پودری پوست خشک چلنج

Challenge Tinted For Dry Skin

۴۹,۰۰۰ تومان

ضد آفتاب کرم پودری پوست خشک چلنج Challenge tinted For Dry Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Tinted For Dry Skin” مناسب پوست های خشک و نرمال می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب  بی رنگ  می باشد.

ضد آفتاب کرم پودری چلنج مخصوص پوست خشک و نرمال با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Tinted For Dry Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره آلوئه ورا  جهت آبرسانی و حفظ هیدراتاسیون پوست
 • حاوی آلانتوئین جهت احیا و ترمیم سلول های پوستی و کمک به از بین بردن قرمزی پوست
 • ماندگاری بالا بیش از 2 برابر ضد آفتاب های دیگر
 • ضد تعریق و دارای پوشش مناسب که نیاز به ضدآفتاب و کرم پودر را بخوبی تامین میکند
 • توصیه شده توسط درمائولوژیست ها

در انبار موجود نمی باشد

 • نوع :کرم پودری
 • مناسب:پوست‌های خشک و نرمال
 • SPF:دارد - SPF50
محصولات چلنج

چکیده

ضد آفتاب کرم پودری پوست خشک چلنج Challenge tinted For Dry Skin

کرم ضد آفتاب چلنج از برند مراقبتی و درمانی“Challenge”مدل “Tinted For Dry Skin” مناسب پوست های خشک و نرمال می باشد. این ضد افتاب در دو مدل ضد آفتاب کرم پودریو ضد آفتاب  بی رنگ  می باشد.

ضد آفتاب کرم پودری چلنج مخصوص پوست خشک و نرمال با فرمولاسیون بسیار سبک و فاقد چربی و با دارا بودن فیلترهای پیشرفته UVA وUVB حداکثر حفاظت از پوست را در برابر اشعه های مضر خورشید به عمل می آورد.

از سایر ویژگی های کرم ضد آفتاب چلنج مدل Tinted For Dry Skin میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فوق العاده سبک
 • حداکثر حفاظت در برابر اشعه مضر آفتاب
 • حاوی عصاره آلوئه ورا  جهت آبرسانی و حفظ هیدراتاسیون پوست
 • حاوی آلانتوئین جهت احیا و ترمیم سلول های پوستی و کمک به از بین بردن قرمزی پوست
 • ماندگاری بالا بیش از 2 برابر ضد آفتاب های دیگر
 • ضد تعریق و دارای پوشش مناسب که نیاز به ضدآفتاب و کرم پودر را بخوبی تامین میکند
 • توصیه شده توسط درمائولوژیست ها

توضیحات

ضدآفتابکرمپودریپوستخشکچلنجChallenge tinted For Dry Skin

کارشناسانبهداشتیدرجدیدترینپژوهش‌هایخوددریافتندافرادبهمیزانبسیارکمازضدآفتاب‌هااستفادهمی‌کنندکهسببمی‌شودحفاظتپوستآن‌هادربرابرآفتابکمتراز۵۰درصدشوددرصورتیکهاستفادهازضدآفتابوتجدیدضدآفتابدرطولروزمیبایستدرتمامیفصولسالانجامشود.

کرمضدآفتابچلنجازبرندمراقبتیودرمانی“Challenge”مدل“Tinted For Dry Skin”مناسبپوستهایخشکونرمالمیباشد. اینضدافتابدردومدلضدآفتاب کرمپودریوضدآفتاب بیرنگمیباشد.

ضدآفتابمخصوصپوستنرمالوخشک(کرمپودری) چلنجبافرمولاسیونبسیارسبکوبادارابودنفیلترهایپیشرفتهUVA وUVB حداکثرحفاظتازپوسترادربرابراشعههایمضرخورشیدبهعملمیآورد.

کرمضدآفتابچلنجمدل Tinted For Dry Skinجزءمحصولاتآرایشینبودهویکمحصولتوصیهشدهتوسطدرماتولوژیستهامیباشد. ازپوستدربرابررادیکالهایآزادکهموجبپیریپوستمیشودمحافظتمینماید.

پوششاینکرمنیازپوستبهضدآفتابوکرمپودرراهمزمانتامینکردهوماندگاریبالاومناسبیرویپوستدارد. ماندگاریاثرآنبیشازدوبرابریکضدآفتابعادیاست.

اینضدآفتابحاویعصارهآلوئهوراجهتآبرسانیوحفظهیدراتاسیونپوستبودهوضدتعریقاست. بدلیلوجودآلانتوئینتحریککنندهواحیاکنندهسلولهاوباعثبهتردرمانشدنقرمزیپوستمیشود.

ضدآفتابکرمپودریچلنجمناسببرایاستفادهروزانهمیباشدوکافیست30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

اطلاعات بیشتر

برند

چلنج | Challenge

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

خشک,نرمال

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

56/12553

طریقه مصرف

30 دقیقهقبلازدرمعرضآفتابقرارگرفتن،ضدآفتابرارویتمامینقاطبدنبخصوصصورت،گردن،گوشهاوپشتدستبمالیدتاکاملاجذبشود،برایبهتریننتیجهاینعملراهر4 ساعتیکبارتکرارنمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضد آفتاب کرم پودری پوست خشک چلنج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X