ماسک سه لایه اسپان باند با بسته بندی 24 عددی

بسته 24تایی ماسک سه لایه پرستاری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماسک سه لایه اسپان باند با بسته بندی 24 عددی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، کلیه افراد جمعه از جمله کارمندان، کارگران و مخصوصا پرستاران، که به جهت شغلشان به صورت مداوم با بیماران، انواع ویروس ها و آلودگی ها در تماس هستند و بیشتر در خطر ابتلا به عفونت و ویروس می باشند نیازمند استفاده از ماسک در هر شرایطی هستند.

ماسک سه لایه اسپان باند، ضد حساسیت بوده و به دلیل یکبار مصرف بودن با بسته بندی 24 عددی ارائه میشود.

ماسک سه لایه اسپان باند، مناسب بیمارستانها، آزمایشگاه ها، کارخانجات، مراکز عمومی، ادارات، سالن های زیبایی و…می باشد.

از سایر یژگی های این ماسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سفید رنگ
 • جلوگیری از ویروس به سیستم تنفسی
 • مناسب برای همه سنین
 • ضد عفونی شده

در انبار موجود نمی باشد

 • رنگ:سفید
 • تعداد در هر بسته:24 عدد

چکیده

ماسک سه لایه اسپان باند با بسته بندی 24 عددی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، کلیه افراد جمعه از جمله کارمندان، کارگران و مخصوصا پرستاران، که به جهت شغلشان به صورت مداوم با بیماران، انواع ویروس ها و آلودگی ها در تماس هستند و بیشتر در خطر ابتلا به عفونت و ویروس می باشند نیازمند استفاده از ماسک در هر شرایطی هستند.

ماسک سه لایه اسپان باند، ضد حساسیت بوده و به دلیل یکبار مصرف بودن با بسته بندی 24 عددی ارائه میشود.

ماسک سه لایه اسپان باند، مناسب بیمارستانها، آزمایشگاه ها، کارخانجات، مراکز عمومی، ادارات، سالن های زیبایی و…می باشد.

از سایر یژگی های این ماسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سفید رنگ
 • جلوگیری از ویروس به سیستم تنفسی
 • مناسب برای همه سنین
 • ضد عفونی شده

توضیحات

ماسکسهلایهاسپانباندبابستهبندی24 عددی

باتوجهبهشیوعویروسکرونا،کلیهافرادجمعهازجملهکارمندان،کارگرانومخصوصاپرستاران،کهبهجهتشغلشانبهصورتمداومبابیماران،انواعویروسهاوآلودگیهادرتماسهستندوبیشتردرخطرابتلابهعفونتوویروسمیباشندنیازمنداستفادهازماسکدرهرشرایطیهستند.

ماسکاسپانباندموجوددر فروشگاهپنبهآنلاین،ازنوعسهلایهبودهکهلایهیمیانیمختصفیلتراسیونهستوذراتوباکتریهارادفعمینمایدودولایهیدیگرکهلایههایخارجیمیباشندازجنسنرمولطیفیبرخوردارند،میباشد.

ماسکسهلایهاسپانباندضدحساسیتبودهوبهدلیلیکبارمصرفبودنبابستهبندی24 عددیارائهمیشود.

ماسکسهلایهاسپانباندمناسببیمارستانها،آزمایشگاهها،کارخانجات،مراکزعمومی،ادارات،سالنهایزیباییو…میباشد.

ازسایرویژگیهایاینماسکمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

 • سفیدرنگ
 • جلوگیریازویروسبهسیستمتنفسی
 • مناسببرایهمهسنین
 • ضدعفونیشده

شماعزیزانمیتوانیدباخریداینماسک ازآلودگیهایزیستمحیطیدرامانبمانید.

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

ماسک پزشکی

مدل

سه لایه اسپان باند

تعداد در بسته

پک 24 عددی

رنگ

سفید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک سه لایه اسپان باند با بسته بندی 24 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X