حراج!

ماسک سه لایه پرستاری با بسته بندی ۲۵ عددی

بسته ۲۵تایی ماسک سه لایه پرستاری

۱۰۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

ماسک سه لایه پرستاری با بسته بندی ۲۵ عددی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، کلیه افراد جمعه از جمله کارمندان، کارگران و مخصوصا پرستاران، که به جهت شغلشان به صورت مداوم با بیماران، انواع ویروس ها و آلودگی ها در تماس هستند و بیشتر در خطر ابتلا به عفونت و ویروس می باشند نیازمند استفاده از ماسک در هر شرایطی هستند.

ماسک سه لایه پرستاری ضد حساسیت بوده و به دلیل یکبار مصرف بودن با بسته بندی 24 عددی ارائه میشود.

ماسک سه لایه پرستاری مناسب بیمارستانها، آزمایشگاه ها، کارخانجات، مراکز عمومی، ادارات، سالن های زیبایی و…می باشد.

از سایر یژگی های این ماسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سفید رنگ
 • جلوگیری از ویروس به سیستم تنفسی
 • مناسب برای همه سنین
 • ضد عفونی شده
پاک کردن
۱۰۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان
 • رنگ:سفید
 • تعداد در هر بسته:۲۵ عدد

چکیده

ماسک سه لایه پرستاری با بسته بندی ۲۵ عددی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، کلیه افراد جمعه از جمله کارمندان، کارگران و مخصوصا پرستاران، که به جهت شغلشان به صورت مداوم با بیماران، انواع ویروس ها و آلودگی ها در تماس هستند و بیشتر در خطر ابتلا به عفونت و ویروس می باشند نیازمند استفاده از ماسک در هر شرایطی هستند.

ماسک سه لایه پرستاری ضد حساسیت بوده و به دلیل یکبار مصرف بودن با بسته بندی 24 عددی ارائه میشود.

ماسک سه لایه پرستاری مناسب بیمارستانها، آزمایشگاه ها، کارخانجات، مراکز عمومی، ادارات، سالن های زیبایی و…می باشد.

از سایر یژگی های این ماسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سفید رنگ
 • جلوگیری از ویروس به سیستم تنفسی
 • مناسب برای همه سنین
 • ضد عفونی شده

توضیحات

ماسکسهلایهپرستاریبابستهبندی۲۵عددی

باتوجهبهشیوعویروسکرونا،کلیهافرادجمعهازجملهکارمندان،کارگرانومخصوصاپرستاران،کهبهجهتشغلشانبهصورتمداومبابیماران،انواعویروسهاوآلودگیهادرتماسهستندوبیشتردرخطرابتلابهعفونتوویروسمیباشندنیازمنداستفادهازماسکدرهرشرایطیهستند.

ماسکپرستاریموجوددر فروشگاهپنبهآنلاین،ازنوعسهلایهبودهکهلایهیمیانیمختصفیلتراسیونهستوذراتوباکتریهارادفعمینمایدودولایهیدیگرکهلایههایخارجیمیباشندازجنسنرمولطیفیبرخوردارند،میباشد.

ماسکسهلایهپرستاریضدحساسیتبودهوبهدلیلیکبارمصرفبودنبابستهبندی۲۵عددیارائهمیشود.

ماسکسهلایهپرستاریمناسببیمارستانها،آزمایشگاهها،کارخانجات،مراکزعمومی،ادارات،سالنهایزیباییو…میباشد.

ازسایریژگیهایاینماسکمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

 • سفیدرنگ
 • جلوگیریازویروسبهسیستمتنفسی
 • مناسببرایهمهسنین
 • ضدعفونیشده

شماعزیزانمیتوانیدباخریداینماسکپرستاریازآلودگیهایزیستمحیطیدرامانبمانید.

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

ماسک پزشکی

مدل

پرستاری 3 لایه

تعداد در بسته

پک 25 عددی

رنگ

سفید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک سه لایه پرستاری با بسته بندی ۲۵ عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X