ماسک مو بعد از رنگ

Day color after color mask

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماسک مو بعد از رنگ  Day color after color mask

”ماسک بعد از رنگ after color mask “محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر”می باشد که جهت ترمیم کنندگی ساختار مو و بهبود بخش کوتیکول مو مورد استفاده قرار میگیرد. این ماسک متعادل کننده شرایط فیزیکی مو بوده و جهت استفاده افراد دارای موهای خشک و شکننده مناسب می باشد.

از سایر ویژگی های ماسک مو بع از رنگ دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • متعادل کننده شرایط فیزیکی مو
 • ترمیم کننده ساختار مو و بهبود بخش کوتیکول مو
 • مناسب موهای خشک و شکننده
 • لطافت دهنده پس از استفاده از رنگ مو
 • حجم دهنده، براق کننده و تقویت کننده

در انبار موجود نمی باشد

 • مناسب:موهای خشک و شکننده
 • لطافت دهنده :بله
 • حجم دهنده:بله
 • براق کننده:بله
 • تقویت کننده:بله
day color

چکیده

ماسک مو بعد از رنگ  Day color after color mask

”ماسک بعد از رنگ after color mask “محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر”می باشد که جهت ترمیم کنندگی ساختار مو و بهبود بخش کوتیکول مو مورد استفاده قرار میگیرد. این ماسک متعادل کننده شرایط فیزیکی مو بوده و جهت استفاده افراد دارای موهای خشک و شکننده مناسب می باشد.

از سایر ویژگی های ماسک مو بع از رنگ دی کالر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • متعادل کننده شرایط فیزیکی مو
 • ترمیم کننده ساختار مو و بهبود بخش کوتیکول مو
 • مناسب موهای خشک و شکننده
 • لطافت دهنده پس از استفاده از رنگ مو
 • حجم دهنده، براق کننده و تقویت کننده

توضیحات

ماسکموبعدازرنگ  Day color after color mask

نگرانیازآسیبدیدگیموهابهموجبرنگکردنآنهاکاملادرستاستزیرابسیاریازموادشیمیاییکهرنگموراتغییرمیدهندباعثآسیبمومیشوداماراههاییبرایحفظسلامتمودرصورترنگکردنوجودداردکهیکیازآنهااستفادهازنرمکنندههاوماسکهایتقویتکنندهمومیباشد.

”ماسکبعدازرنگafter color mask “محصولیجدیداز برندایتالیایی“دیکالر”میباشدکهجهتترمیمکنندگیساختارمووبهبودبخشکوتیکولمومورداستفادهقرارمیگیرد.

اینماسکمتعادلکنندهشرایطفیزیکیموبودهوجهتاستفادهافراددارایموهایخشکوشکنندهمناسبمیباشد.

نظربهاینکهاغلبافرادترسازآسیبدیدنمویشانپسازرنگ،دکلره،لایتو…رادارندماسکبعدازرنگدیکالرهمانطورکهازنامشپیداستجهتاستفادهدرآرایشگاههاتهیهشدهوبهبازارعرضهشدهاستکهبلافاصلهبعدازاستفادهازرنگمومورداستفادهقرارمیگیردوازاینروبهعنوانلطافتدهندهبعدازرنگنیزمعروفاست.

علاوهبرمواردیکهذکرشد“ماسکبعدازرنگدیکالر“حجمدهنده،براقکنندهوتقویتکنندهمونیزبودهوبهموهاطراوتخاصیمیبخشد.

 

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

ماسک

بافت

مایع

جنس مو

خشک,رنگ شده و آسیب دیده

وزن

500 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

9975667612056253

طریقه مصرف

پسازاستفادهنهاییشامپو(ترجیحاشامپویبعدازرنگ)،اینماسکراکاملابررویموهاقراردهیدوپساز5 دقیقهموهاراباآبفراوانشستشودهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک مو بعد از رنگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X