ماسک پروتئینه

Day color protein mask

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماسک پروتئینه Day color protein mask 

ماسک پروتئینه  protein mask محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر” می باشد که جهت تقویت موهای آسیب دیده و خشک و ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد. این ماسک مناسب برای موهای آسیب دیده بر اثر استفاده از مواد شیمیایی بوده  و اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی نظیر رنگ، مو، دکلره و… را یرطرف میکند و دارای خاصیت مرطوب کنندگی و نرم کنندگی نیز می باشد.

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب برای :موهای آسیب دیده و خشک
  • آبرسان :بله
  • ترمیم کننده :بله
  • نرم کننده:بله
day color

چکیده

ماسک پروتئینه Day color protein mask 

ماسک پروتئینه  protein mask محصولی جدید از  برند ایتالیایی “دی کالر” می باشد که جهت تقویت موهای آسیب دیده و خشک و ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد. این ماسک مناسب برای موهای آسیب دیده بر اثر استفاده از مواد شیمیایی بوده  و اثرات قلیایی ناشی از مواد آرایشی نظیر رنگ، مو، دکلره و… را یرطرف میکند و دارای خاصیت مرطوب کنندگی و نرم کنندگی نیز می باشد.

توضیحات

ماسکپروتئینه Day color protein mask 

همانطورکهمیدانید90 درصدموهاازپروتئینساختهشدهاستویکیازعمدهترینمشکلاتموهایآسیبدیدهازبینرفتنپروتئینآناستودربسیاریازخانم‌هاوآقایانبهدلیلحالتدادنموواستفادهمختلفازموادشیمیایینظیردکلره،رنگو…. ویااستفادهدائمیازدستگاههایحرارتدهنده،سطحپروتئینطبیعیموکاهشمی‌یابد. مویآسیبدیدهبادکلرههمازشایعتریندغدغهخانمهابهشمارمی‌رود.

باتقویتکردنموها،محافظتمودربرابرکاهشرطوبت،ضخیمکردنودرخشندگیبیشترمومی‌توانموهایآسیبدیدهراترمیمکرد. ازاینرومحصولاتدرمانیجهتتقویتموبهشکل‌هایمختلفینظیرنرمکننده،سرمویاماسکموساختهشدهاندودارایمیزانزیادیپروتئینهستند.

ماسکپروتئینه protein mask محصولیجدیداز برندایتالیایی“دیکالر”میباشدکهجهتتقویتموهایآسیبدیدهوخشکوضعیفمورداستفادهقرارمیگیرد.

ماسکپروتئینه دیکالر جهتترمیمپروتئین‌هایشکستهشدهوآسیبدیدهمومورداستفادهقرارمیگیردوباعثاستحکام،قویشدنودرنهایتسلامتیبیشترمومی‌شود.

ماسکپروتئینهدیکالرمناسببرایموهایآسیبدیدهبراثراستفادهازموادشیمیایی بودهواثراتقلیاییناشیازموادآرایشینظیررنگ،مو،دکلرهو…رابرطرفمیکندودارایخاصیتمرطوبکنندگیونرمکنندگینیزمیباشد.

جهتاستفادهازاینمحصولکافیستپسازاستفادهنهاییازشامپو(ترجیحاشامپویبعدازرنگ)،اینماسکراکاملابررویموهاقراردهیدوپساز5 دقیقهموهاراباآبفراوانشستشودهید.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

ماسک

بافت

مایع

جنس مو

خشک,رنگ شده و آسیب دیده

شماره پروانه بهداشت

01341557318545

طریقه مصرف

پسازاستفادهنهاییازشامپو(ترجیحاشامپویبعدازرنگ)،اینماسکراکاملابررویموهاقراردهیدوپساز5 دقیقهموهاراباآبفراوانشستشودهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک پروتئینه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X