محلول ضدعفونی کننده دست مارگریت

محلول آنتی سپتیک دست مارگریت

۳۲,۰۰۰ تومان

محلول آنتی سپتیک دست مارگریت Margritte Alcoholic Hand Antiseptic

محلول ضد عفونی کننده دست از برند مارگریت، یک آنتی سپتیک قوی و حاوی الکل بالای 70 درصد می باشد.

این محلول با حجم 250 میل فاقد هرگونه رنگ و بو ناخوشایند می باشد و حاوی گلیسیرین جهت جلوگیری از خشکی پوست می باشد.

بسته بندی کوچک و جمع جور محلول ضدعفونی کننده دست مارگریت این امکان را در اختیارتان قرار میدهد که آن را به راحتی در داخل کیف، ماشین، محل کار، آشپزخانه و…جای دهید و  هر زمان که نیاز شد مقداری از محلول ضدعفونی کننده را بر روی دست هایتان ریخته و بطور کامل بین انگشتان و کف دستتان ماساژ دهید تا کاملا جذب پوست شود .

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده از شرایط موجود، تمامی محصولات ضدعفونی کننده موجود در  فروشگاه پنبه  آنلاین  با قیمت درج شده بر روی بدنه کالا، ارائه میشود.

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب:دست و بدن، محیط
  • حجم:250 میل
محلول آنتی سپتیک دست مارگریت Margritte Alcoholic Hand Antiseptic

چکیده

محلول آنتی سپتیک دست مارگریت Margritte Alcoholic Hand Antiseptic

محلول ضد عفونی کننده دست از برند مارگریت، یک آنتی سپتیک قوی و حاوی الکل بالای 70 درصد می باشد.

این محلول با حجم 250 میل فاقد هرگونه رنگ و بو ناخوشایند می باشد و حاوی گلیسیرین جهت جلوگیری از خشکی پوست می باشد.

بسته بندی کوچک و جمع جور محلول ضدعفونی کننده دست مارگریت این امکان را در اختیارتان قرار میدهد که آن را به راحتی در داخل کیف، ماشین، محل کار، آشپزخانه و…جای دهید و  هر زمان که نیاز شد مقداری از محلول ضدعفونی کننده را بر روی دست هایتان ریخته و بطور کامل بین انگشتان و کف دستتان ماساژ دهید تا کاملا جذب پوست شود .

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده از شرایط موجود، تمامی محصولات ضدعفونی کننده موجود در  فروشگاه پنبه  آنلاین  با قیمت درج شده بر روی بدنه کالا، ارائه میشود.

توضیحات

محلولآنتیسپتیکدستمارگریتMargritte Alcoholic Hand Antiseptic

ضدعفونیکنندههادارایانواعمتفاوتیهستند،محلولهایضدعفونیکنندهیکیازمحصولاتیاستکهدرپیشگیریازانواعبیماری‌هایمنتقل‌شوندهازطریقدستبسیارمؤثراست.

محلولضدعفونیکنندهدستازبرندمارگریت،یکآنتیسپتیکقویوحاویالکلبالای70 درصدمیباشد.

اینمحلولباحجم250 میلفاقدهرگونهرنگوبوناخوشایندمیباشد.

بستهبندیکوچکوجمعجورمحلولضدعفونیکنندهدستمارگریتاینامکانرادراختیارتانقرارمیدهدکهآنرابهراحتیدرداخلکیف،ماشین،محلکار،آشپزخانهو…جایدهید.

به اینصورتکههرزمانکهنیازشدمقداریازمحلولضدعفونیکنندهرابررویدستهایتانریختهوبطورکاملبینانگشتانوکفدستتانماساژدهیدتاکاملاجذبپوستشود، فقطتوجهفرماییدکهازتماسمستقیمبهاطرافچشمویاداخلچشمخوددارینمایید.

محلولضدعفونیکنندهدستمارگریت،حاویموادنرم‌کنندهبودهوازخشکیوترکپوستجلوگیریمیکندوبا قدرتتأثیرگذاریزیادوسریعبههیچوجهبرایپوست،حساسیتایجادنمی‌کند.

استفادهروزمرهازاسپریضدعفونیکنندهدستوبدنریکاردو،درکناررعایتسایرمواردبهداشتیدیگرکهتوسطسازمانجهانیبهداشت(WHO) توصیهشده،تاحدودزیادیاحتمالابتلابهبیماریکروناراکاهشمی‌دهد.

لازمبهذکراستکهباتوجهبهشیوعویروسکرونادرسراسرکشوروجهتجلوگیریازهرگونهسواستفادهازشرایطموجود،تمامیمحصولاتضدعفونیکنندهموجوددر فروشگاهپنبهآنلاین باقیمتدرجشدهبررویبدنهکالا،ارائهمیشود.

 

اطلاعات بیشتر

برند

مارگریت | Margritte

نوع محصول

ضدعفونی کننده

بافت

مایع

حجم

250 میل

شماره پروانه بهداشت

21/21879

ترکیبات

اتانول، گلیسیرین، ایزوپروپیل الکل، پروپیلن گلیکول، آب دیونیزه

طریقه مصرف

  • ازاستفادهنمودنمحلولرویزخموچشمخودداریشود.
  •  دردمای5 تا35 درجه‌یسانتیگرادنگهداریشود.
  •  درمجاورتآتشنگهداریواستفادهنشود.
  • ایناسپریضدعفونیکنندهالکلی،جهتاستعمالخارجیاست.
  • دورازدسترسکودکانقرارگیرد.
  • اینمحلولآتشزاستازاسپریکردنبررویشعلهخوددارینمایید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محلول ضدعفونی کننده دست مارگریت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X