نمک بدن

Yoko spa milk salt

۲۳,۵۰۰ تومان

نمک بدن یوکو Yoko spa milk salt

”نمک بدن ”راه حل مناسبی جهت رفع تیرگی پوست مناطق اصلاح شده مانند زیر بغل و نواحی حساس می باشد و دارای 3 رایحه شیر، لوندر و آلوئه ورا می باشد.

از خصوصیات اصلی نمک بدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  رفع  سیاهی سر آرنج، زانو و قوزک پا
 •  آبرسان پوست
 •  بدون ایجاد التهاب
 • روشن کننده پوست
پاک کردن
۲۳,۵۰۰ تومان
 • روشن کننده پوست:بله
 •  آبرسان پوست:بله
 • رفع سیاهی و لک:بله
yoko product

چکیده

نمک بدن یوکو Yoko spa milk salt

”نمک بدن ”راه حل مناسبی جهت رفع تیرگی پوست مناطق اصلاح شده مانند زیر بغل و نواحی حساس می باشد و دارای 3 رایحه شیر، لوندر و آلوئه ورا می باشد.

از خصوصیات اصلی نمک بدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  رفع  سیاهی سر آرنج، زانو و قوزک پا
 •  آبرسان پوست
 •  بدون ایجاد التهاب
 • روشن کننده پوست

توضیحات

نمکبدنیوکوYoko spa milk salt

استفادهمکررازتیغودئودورانت‌هاواسپری‌هایضدتعریقبهدلیلموادشیمیاییموجوددرآنهایکیازعواملموثردرایجادسیاهیزیربغلونواحیحساسمیباشد.
اگرشماهمازسیاهیزیربغلومناطقحساسخودناراحتهستیدویا دراستخر ومحیطهایعمومیبخاطرتیرگیهایبدنتانخجالتمیکشیدوبهدنبالراهیبرایازبینبردناینسیاهیهاوروشنکردنپوستتانهستید،توصیهمیکنیمبراییکبارهمکهشدهاز”نمکبدن”استفادهنماییدتابرایهمیشهازاینمشکلرهاییپیداکنید.

نمکبدنیوکودارای3 رایحهشیر،لوندروآلوئهورامیباشدوبهرنگسفیدبودهوجهتاستفادهپوستهایمعمولیمناسبمیباشد.

لازمبهذکراستایننمکفقطبرایبدنقابلاستفادهاستوهربستهآنبرای20 باراستفادهکافیمیباشدوپسازیکدورهمصرفدرنواحیحساسومتعرقرنگپوستبهحالتطبیعیخودبازمیگرددوبهوضوحشاهدتاثیراتآنخواهیدبود.

اطلاعات بیشتر

برند

یوکو | yoko

نوع محصول

پاک کننده ها و تونرها

نوع پوست

انواع پوست,نرمال

بافت

پودر

وزن

300 گرم

رایحه

شیر,لوندر,آلوئه ورا

شماره پروانه بهداشتی

51/14520

طریقه مصرف

کافیستدرزماناستحماممقداریازنمکراکفدستریختهوبهصورت دورانی رویمحلیکهنیازهستبمالیداینکارراتازمانیکهنمکدرزیردستانشماحلشودادامهدهید.

سپساجازهدهید۳تا۵دقیقهرویپوستشمابماندودرنهایتباآبشستشودهیدممکناستدرمناطقاصلاحشدهاحساسسوزشمختصریشود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمک بدن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
X