پک نوار سفیدکننده دندان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مطمئناً لبخندی زیبا بدون داشتن دندان هایی سفید ممکن نیست، از این رو نیازمند رعایت موارد بهداشتی زیادی نظیر مسواک زدن به موقع و یا استفاده از دهان شویه ها و یا انجام روش های درمانی با هزینه بالا هستیم. اما محصولی که میخواهیم به معرفی آن بپردازیم به شما کمک میکند که به راحتی و بدون صرف هزینه های زیاد، دندان هایی به سفیدی مروارید داشته باشید. برند کِرست (crest) با داشتن سالها فعالیت در زمینه تولید محصولات سلامتی دهان و دندان به مصرف کنندگان کمک می کند تا زیباتر به زندگی لبخند بزنند.

“نوار سفید کننده دندان کرست”محصولی جدید از این برند است و به عنوان روشی سریع در رفع لکه های دندان مورد استفاده قرار میگیرد. هر پک شامل 20 ساشه است که هر ساشه شامل دو نوار پلاستیکی از جنس پلی اتیلن، یکی برای دندان های ردیف پایین و یکی برای دندان های ردیف بالا است. هر نوار منعطف با یک ژل سفید کننده پوشیده شده است. جهت استفاده از این چسب دندان کافیست هر نوار را جدا کرده و به دقت به دندان هایتان بچسبانید. قابل ذکر است که این نوار ها به راحتی به دندان چسبیده و پس از آن ، ژل پراکسید کار خود را شروع می کند و کم کم لکه ها را از روی دندان جدا می کند.

در انبار موجود نمی باشد

  • از بین برنده جرم ها و پلاک ها:بله
  • سفیدکننده دندان:بله
کرست

چکیده

مطمئناً لبخندی زیبا بدون داشتن دندان هایی سفید ممکن نیست، از این رو نیازمند رعایت موارد بهداشتی زیادی نظیر مسواک زدن به موقع و یا استفاده از دهان شویه ها و یا انجام روش های درمانی با هزینه بالا هستیم. اما محصولی که میخواهیم به معرفی آن بپردازیم به شما کمک میکند که به راحتی و بدون صرف هزینه های زیاد، دندان هایی به سفیدی مروارید داشته باشید. برند کِرست (crest) با داشتن سالها فعالیت در زمینه تولید محصولات سلامتی دهان و دندان به مصرف کنندگان کمک می کند تا زیباتر به زندگی لبخند بزنند.

“نوار سفید کننده دندان کرست”محصولی جدید از این برند است و به عنوان روشی سریع در رفع لکه های دندان مورد استفاده قرار میگیرد. هر پک شامل 20 ساشه است که هر ساشه شامل دو نوار پلاستیکی از جنس پلی اتیلن، یکی برای دندان های ردیف پایین و یکی برای دندان های ردیف بالا است. هر نوار منعطف با یک ژل سفید کننده پوشیده شده است. جهت استفاده از این چسب دندان کافیست هر نوار را جدا کرده و به دقت به دندان هایتان بچسبانید. قابل ذکر است که این نوار ها به راحتی به دندان چسبیده و پس از آن ، ژل پراکسید کار خود را شروع می کند و کم کم لکه ها را از روی دندان جدا می کند.

توضیحات

“نوارسفیدکنندهدندانcrest”

امروزهجهتسفیدکردندندانهاازروشهایمتفاوتیاستفادهمیشود.

یکیازکمهزینهترینروشهااستفادهازنوارچسب سفیدکنندهدندان جهترفع لکههایدنداناست.

ایننوارهااثربخشیخوبیدارندونسبتبهقیمتخودنتیجهخوبیداشتهاند.

هربستهینوارسفیدکنندهدندانکِرستشاملدونوارپلاستیکیازجنسپلیاتیلن،یکیبرایدندانهایردیفپایینویکیبرایدندانهایردیفبالااست.

هرنوارمنعطفبایکژلسفیدکنندهپوشیدهشدهاست.

قبلازاینکهازایننوارهااستفادهکنید،مسواکزدهوازنخدنداناستفادهکنید.

مسواکزدنباعثمیشودجرمهاوپلاکهاییکهمانعسفیدشدندندانمیشوندازبینبرود.

استفادهازنخدندانپلاکهاییراکهبامسواکنمیتوانتمیزکردراازبینمیبرد،سپسنوارهارابادقتبهدندانهایتانبچسبایند.

توجه:مطمئنشویدکهنوارهاهرگزبالثههایشماتماسنداشتهباشند. اینکاردشواراماممکناست. نوارفقطبایددندانهایشمارالمسکند.

ترکیبات“نوارسفیدکنندهدندان”شاملمواردزیراست:

آب:ازخشکشدندندانهاجلوگیریمیکند.

گلیسیرین: مرطوبکنندهبودهوبرایغلیظکردنژلبهکارمیرود.همچنینژلراچسبناککردهوکمکمیکندبهدندانبچسبد.

آباکسیژنه: مادهسفیدکنندهاست.

کربومر:مادهاصلیژلبودهوخاصیتچسبندگیبهژلمیدهدوازمینایدندانمحافظتمیکند.

پلیوینیل:پلیمرچسبانندهمیباشد.

چنگک(دندانه) :مرطوبکنندهبودهوبرایغلیظکردنژلبهکارمیرود.همچنینژلراچسبناککردهوکمکمیکندبهدندانبچسبد.

کوپلیمرآکریلات:پلیمرضخییمکننده.کمکمیکندکهنوارهمیشهیکدستباقیبماند.

هیدروکسیدسدیم:پهاشراخنثیمیکند.

ساخارینسدیم:طعمبهتریمیدهد.

پیروفسفات:ازرسوبکردنسطحنوارسفیدکنندهجلوگیریمیکند.

 

اطلاعات بیشتر

برند

کرست | Crest

نوع محصول

نوار دندان

ترکیبات

گلیسیرین، آب، آب اکسیژنه، کربومر،چنگک (دندانه)، کوپلیمر آکریلات، هیدروکسید سدیم، پیرو فسفات و پلی وینیل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پک نوار سفیدکننده دندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X