ژل موس

Pay creative gel mousse

۷۷,۵۰۰ تومان

ژل موس Pay creative gel mousse

“ژل موس”از برند ایتالیایی “پی کریتیو”فرم دهنده و مرطوب کننده و طراوت بخش مو می باشد. ژل موس لایه نازک تری نسبت به ژل بر روی مو برجای می گذارد. در عوض قدرت نگه داری کمتر و توانایی کمتری در شکل دادن به مو دارد و فرد در موقع استفاده از موس نسبت به ژل احساس مطبوع تری دارد.

در انبار موجود نمی باشد

چکیده

ژل موس Pay creative gel mousse

“ژل موس”از برند ایتالیایی “پی کریتیو”فرم دهنده و مرطوب کننده و طراوت بخش مو می باشد. ژل موس لایه نازک تری نسبت به ژل بر روی مو برجای می گذارد. در عوض قدرت نگه داری کمتر و توانایی کمتری در شکل دادن به مو دارد و فرد در موقع استفاده از موس نسبت به ژل احساس مطبوع تری دارد.

توضیحات

ژلموسPay creative gel mousse

یکیازحالت‌دهنده‌هایمو“موس”هستندکهفرمدهندهموبودهوظاهرغیرطبیعی‌ایراکهژل‌هادرستمی‌کنندندارندوموهاراهمیشهدرحالتیطبیعیقرارمی‌دهند. موسهادرواقعبرایقواموضخامتدادنبهمودرنظرگرفتهشدهاندوبیشتربههمراهسشواراستفادهمیشوند.

“ژلموس”ازبرندایتالیایی“پیکریتیو” مرطوبکنندهوطراوتبخشمومیباشد. ژلموسلایهنازکترینسبتبهژلبررویموبرجایمیگذارد. درعوضقدرتنگهداریکمتروتواناییکمتریدرشکلدادنبهموداردوفرددرموقعاستفادهازموسنسبتبهژلاحساسمطبوعتریدارد.

ذکرایننکتهنیزضروریستکههرحالت‌دهنده‌ایبرایشماساختهنشده؛ژلموس‌هابستهبهضخامتموهایافرادومیزانچربیآنهادرانواعمختلفیعرضهمی‌شوندوبهتراستنوعمناسبآنراباتوجهبهنوعمویخودانتخابکنید.

اطلاعات بیشتر

برند

پی کریتیو | PAY CREATIVE

نوع محصول

اسپری و ژل

بافت

ژلی

شماره پروانه بهداشت

+0.3415573187e

طریقه مصرف

قبلازمصرفاسپریرابهخوبیتکاندهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل موس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X