ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل ژیوانشی آنژ او دمون لی

Smart Givenchy ange ou demon le perfume
  • جنسیت:زنانه
  • رایحه:شیرین,گرم
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

ژیوانشیآنژاودمونلیGivenchy ange ou demon le

آیاشمانیزجزوآندستهافرادیهستیدکهعلاقهیزیادیبهاستفادهازعطرداریدبدونشکبرندژیوانشی(Givenchy) رابهخوبیمی‌شناسید. اینبرندپیشرودرعرصه‌یمدوفشنبودهودرسال2009 اقدامبهمعرفیادوپرفیومزنانه‌یجدیدخودبانام(آنژاودمونلیAnge ou demon le) نمود.

هماکنوننیزبرند“اسمارت”اقدامبهتولیداینادوپرفیومبهصورتجیبیکردهاست.

بانگاهیبهشیشه‌یدمونلیساختارهندسیونوک‌تیزآنشمارامحوتماشایخودشمی‌کند. حالوهوایکلیاینعطرگرموشیرینسرشارازبویگلاست.

“Givenchy ange ou demon le ” مخصوصخانمهابودهوبرایخانم‌هایجوانجذابیتویژه‌ایدارد. شمامی‌توانیدازاینادوپرفیومدرمحافلدوستانهومحلکارنیزاستفادهکنید.

بااولیناسپریازدمونلیرویمحلنبضویالباسشما،بهسرعتبوینارنگیدرمحیطاطرافپخشمی‌شود. شیرینینت‌هایابتداییآغازیاستبرسفرکوتاهشمابادمونلیدرادامهوپسازمدتیرایحه‌یگلیاسمینوشکوفه‌یپرتقالجاینت‌هایقبلیرامی‌گیرد.

اینمثلثجادوییشمارابهعمقسفررازآلودلودمونلیخواهدبرد. خنکیاینترکیبحسآرامشعجیبیدرشماپدیدمی‌آورد. باگذشتمدتیازاینحالت،شاهدتغییرمسیرنت‌هایمیانیبهسمتنت‌هایانتهاییخواهیدبودودراینحالدمونلیاینمثلثجادوییوانیل،چرم،مشکسفید،گیاهپاتچولیوعنبررابهرایحهگرمقبلیاضافهمی‌کند.

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.630

جنسیت

زنانه

نوع بو

تند,شیرین,گرم

رایحه اولیه

نارنگی

رایحه میانی‏‏‏

گل یاسمین و شکوفه‌ی پرتقال

رایحه پایه

وانیل، چرم، مشک سفید، گیاه پاتچولی و عنبر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل ژیوانشی آنژ او دمون لی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X