حراج!

کرم دور چشم ویبراتور

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

کرم دور چشم ویبراتور آرپی

“کرم دور چشم آرپی”یکی از کامل‌ترین محصولاتی است که می‌توان برای حفظ شادابی و زیبایی پوست دور چشم از آن استفاده کرد.

وجود کلاژن در این کرم دور چشم باعث تحریک سنتز پروتئین ها، استحکام و احیا پوست ظریف ناحیه دور چشم، روشن شدن حلقه های تیره و کاهش پف می گردد.

فرمولاسیون حاوی اسید کوجیک موجود در این کرم، موجب بهبود تیرگی و پف دور چشم می شود.

از ویژگی های بسیار جالب”کرم دور چشم ویبراتور آرپی”میتوان به دکمه ماساژ تعبیه شده بر روی قلم این کرم اشاره کرد که جهت استفاده از آن کافیست گوی را اطراف چشم بمالید سپس دکمه ماساژ پشت آن را فشار دهید و به مدت 1 دقیقه برای هرچشم ماساژ دهید تا کرم کاملا جذب پوستتان شود.

در انبار موجود نمی باشد

محصولات زغالی آرپی

چکیده

کرم دور چشم ویبراتور آرپی

“کرم دور چشم آرپی”یکی از کامل‌ترین محصولاتی است که می‌توان برای حفظ شادابی و زیبایی پوست دور چشم از آن استفاده کرد.

وجود کلاژن در این کرم دور چشم باعث تحریک سنتز پروتئین ها، استحکام و احیا پوست ظریف ناحیه دور چشم، روشن شدن حلقه های تیره و کاهش پف می گردد.

فرمولاسیون حاوی اسید کوجیک موجود در این کرم، موجب بهبود تیرگی و پف دور چشم می شود.

از ویژگی های بسیار جالب”کرم دور چشم ویبراتور آرپی”میتوان به دکمه ماساژ تعبیه شده بر روی قلم این کرم اشاره کرد که جهت استفاده از آن کافیست گوی را اطراف چشم بمالید سپس دکمه ماساژ پشت آن را فشار دهید و به مدت 1 دقیقه برای هرچشم ماساژ دهید تا کرم کاملا جذب پوستتان شود.

توضیحات

کرمدورچشمویبراتورآرپیRp Vibrator’s Eye Cream

چینوچروکیاسیاهیوپفپوستاطرافچشمیکیازمهم‌ترینقسمت‌هاییاستکهدرزیباییصورتتاثیردارد.

“کرمدورچشمآرپی”یکیازکامل‌ترینمحصولاتیاستکهمی‌توانبرایحفظشادابیوزیباییپوستدورچشمازآناستفادهکرد.

وجودکلاژندراینکرمدورچشمباعثتحریکسنتزپروتئینها،استحکامواحیاپوستظریفناحیهدورچشم،روشنشدنحلقههایتیرهوکاهشپفمیگردد.

اینکرمهمچنینبامحرکهایمحیطیکهباعثتسریعروندپیریمیگردند،مبارزهمیکندوزیباییوشفافیترابهپوستبرمیگرداند.

فرمولاسیونحاویاسیدکوجیکموجوددراینکرم،موجببهبودتیرگیوپفدورچشممیشودچراکهاسیدکوجیکدارایخاصیتروشنکنندگیبسیارقویمیباشدودارایکمترینمقدارحساسیتنسبتبهمواردمشابهخودمیباشد.

ازویژگیهایبسیارجالب”کرمدورچشمویبراتورآرپی”میتوانبهدکمهماساژتعبیهشدهبررویقلماینکرماشارهکردکهجهتاستفادهازآنکافیستگویرااطرافچشمبمالیدسپسدکمهماساژپشتآنرافشاردهیدوبهمدت1 دقیقهبرایهرچشمماساژدهیدتاکرمکاملاجذبپوستتانشود.

لازمبهذکراستکهازاینکرمدورچشممیتوانیدبهتنهایییادرزیرآرایشنیزاستفادهکنید.

ازسایرویژگیهایاینکرممیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

  • مناسببرایانواعپوست
  • کاهشچشمگیرخطوطوچروکدورچشم
  • ضدپفوروشنکنندهحلقههایتیره
  • مرطوبکنندهوسفتکنندهباخواصآنتیاکسیدانی
  • تحریکعملکردحیاتیپوست
  • بازسازیپوستضعیفوخسته
  • دارایدکمهماساژ

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

کرم دور چشم

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

طریقه مصرف

گویرااطرافچشمبمالیدسپسدکمهماساژپشتآنرافشاردهیدوبهمدت1 دقیقهبرایهرچشمماساژدهیدتاکرمکاملاجذبپوستتانشود.

تحتهیچشرایطینبایدکرمواردچشمگردد. درصورتتماسباچشمحتماباآببشوییدزیراچربیکهواردچشمشودمیتواندباعثتورمیاحساسیتشود.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم دور چشم ویبراتور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X