کرم زغالی صورت آرپی 

Rp charcoal cream

۸۵,۰۰۰ تومان

کرم زغالی آرپی Rp charcoal cream

سموم و ذرات ریز زیادی در طول روز به منافذ پوست ما می چسبند و آن را آلوده می سازند. زغال فعال موجود در کرم ذغالی آرپی به این منافذ اتصال یافته و مانع اتصال این مواد آلوده به پوست می شود و سبب پاک شدن و درخشان ماندن پوست می شود. همچنین این کرم با لایه برداری سلول های مرده ی پوست، آن را شاداب تر می سازد.

 

در انبار موجود نمی باشد

  • روشن کنندگی:بله
  • درمان آکنه :بله
  • رفع جوش و لک:بله
  • درمان منافذ باز پوست:بله
  • درمان مشکلات پوست:بله
  • لایه برداری و پاکسازی پوست:بله
محصولات زغالی آرپی

چکیده

کرم زغالی آرپی Rp charcoal cream

سموم و ذرات ریز زیادی در طول روز به منافذ پوست ما می چسبند و آن را آلوده می سازند. زغال فعال موجود در کرم ذغالی آرپی به این منافذ اتصال یافته و مانع اتصال این مواد آلوده به پوست می شود و سبب پاک شدن و درخشان ماندن پوست می شود. همچنین این کرم با لایه برداری سلول های مرده ی پوست، آن را شاداب تر می سازد.

 

توضیحات

کرمزغالیآرپی Rp charcoal cream

اینکرمبافرمولضدباکتریواستفادهاززغالاکتیوپوستشماراازهرگونهآلودگی،آکنهویاجوشدراماننگهداشتهوبهشماپوستیسالمویکدستوباطراوتراهدیهمیدهد.

مزایایاستفادهازاینکرمبهشرحزیرمیباشد

کوچکترکردنمنافذوپاکسازیپوست:سموموذراتریززیادیدرطولروزبهمنافذپوستمامیچسبندوآنراآلودهمیسازند.زغالفعالبهاینمنافذاتصالیافتهومانعاتصالاینموادآلودهبهپوستمیشودوسببپاکشدنودرخشانماندنپوستمیشود. همچنیناینمادهبالایهبرداریسلولایمردهیپوست،آنراشادابترمیسازد. کوچکشدنمنافذپوستموجبمیگرددکهپوستسطحییکدستوشفافداشتهباشدوآلایندههایموجودامکانآسیبرساندنبهپوسترانخواهندداشت.

مراقبتازپوستچرب:زغالفعالسببایجادتعادلدرچربیپوستشدهومانعازجوشزدنصورتمیشود. بنابراینبهتراستافرادیکهپوستچربدارند،مقدارکمتریرویپوستخوداعمالفرمایند. استفادهیبیشازحدآنممکناستسببخشکیزیادپوستشود.

درمانآکنه:بستهبهنوعآکنهوعلتتشکیلآن،زغالفعالمیتواندآنراازبینببرد.همچنینخاصیتروشنکنندگیرانیزداراست. اینمادهبهشکلیکصابونعملکردهوتمامچربیهاوآلودگیهاراازپوستمیزداید. اگرنمیخواهیدازاینمادهدرتمامپوستخوداستفادهنمائید،آنرافقطبررویمحلآکنهقراردهید.

درماننیشحشراتومشکلاتپوستی:اگرپوستموردگزشحشراتیمانندزنبورقرابگیردویابههردلیلیدچاربریدگیوخراششود،زغالفعالمیتوانددردراتسکیندهدوعلائمآنراازرویپوستمحوکند. برخیعفونتهانیزمیتوانندتوسطاینمادهیمهمدرمانشوند.

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشتی

35/11131

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم زغالی صورت آرپی ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X