کرم روز ضد لک ایون اوت

Optimals Even Out replenishing Day Cream SPF20

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کرم روز ضد لك ايون اوت Optimals Even Out replenishing Day Cream SPF20

کرم روز ضد لك ايون اوت یکی از بهترين ضدلك هاي اوريفليم

  • فرمول بسیار موثر برای مبارزه با لکهای تیره ناشی از جوش،بارداری و…
  • علاوه بر کاهش لکهای موجود باعث پیشگیری از به وجود آمدن آن میشود
  • اس پی اف موجود در این کرم باعث جلوگیری از تیرگی پوست شده و از آسیب های پوستی در مقابل اشعه های مضر محافظت می کند
  • کرم روز حاوی کمپلکس lumilight برای از بین بردن لک ها و مقابله با هایپر پیگمنتیشن می باشد .
  • حاوی ویتامین E

در انبار موجود نمی باشد

محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

کرم روز ضد لك ايون اوت Optimals Even Out replenishing Day Cream SPF20

کرم روز ضد لك ايون اوت یکی از بهترين ضدلك هاي اوريفليم

  • فرمول بسیار موثر برای مبارزه با لکهای تیره ناشی از جوش،بارداری و…
  • علاوه بر کاهش لکهای موجود باعث پیشگیری از به وجود آمدن آن میشود
  • اس پی اف موجود در این کرم باعث جلوگیری از تیرگی پوست شده و از آسیب های پوستی در مقابل اشعه های مضر محافظت می کند
  • کرم روز حاوی کمپلکس lumilight برای از بین بردن لک ها و مقابله با هایپر پیگمنتیشن می باشد .
  • حاوی ویتامین E

توضیحات

کرمروزضدلکایوناوتOptimals Even Out replenishing Day Cream SPF20

کرمروزضدلکایوناوتیکیازبهترینضدلکهایاوریفلیممیباشد.
اینکرمبا فرمولبسیارموثربرایمبارزهبالکهایتیرهناشیازجوش،بارداریو…طراحیشدهاست.
کرمروزضدلکایوناوتعلاوهبرکاهشلکهایموجودباعثپیشگیریازبهوجودآمدنآنمیشود و
اسپیافموجوددراینکرمباعثجلوگیریازتیرگیپوستشدهوازآسیبهایپوستیدرمقابلاشعههایمضرمحافظتمیکند.
کرمروزضدلکایوناوتحاویکمپلکسlumilight برایازبینبردنلکهاومقابلهباهایپرپیگمنتیشنمیباشد.
جالبهکهبدونیدازهر10 خانمیکهازاینمحصولاستفادهکردهاند8 نفررضایتخودرااعلامنمودندو76% بانواناظهارکردندکهظاهرلکههایتیرهپوستآنهاکاهشپیداکردهاست.
پیشنهادمااینهاستکهبراینتیجهبهترکرمروزوشبراباهماستفادهکنید

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

کرم صورت

حجم

50 میل

نوع پوست

انواع پوست

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

IRFC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم روز ضد لک ایون اوت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X