کرم سفت کننده بدن

Expert Ideal Body Repair Anti-Stretch Cream

۱۶۹,۰۰۰ تومان

کرم سفت کننده بدن فابرلیک، باعث سفت شدن پوست شل بدن و بهبود سنتز کلاژن پوست میگردد.

این کرم  هرگونه ترک یا شل شدگی پوست شکم و یا باسن را کمتر کرده  و مانع از ظهور ترک های جدید می شود.

کرم لیفتینگ فابرلیک، برای زنان در دوران بارداری و برای کسانی که به علت افزایش یا کاهش وزن دچار شلی و ترک پوستی شده اند استفاده می شود.

استفاده منظم از کرم های سفت کننده بدن یکی از راه های بسیار ساده جهت حفظ و نگهداری پوست می باشد و همچنین باعث پیشگیری از افتادگی پوست و درمان آن و نیزمقابله با پیری زودرس پوست می شود.

در انبار موجود نمی باشد

فابرلیک Faberlic

چکیده

کرم سفت کننده بدن فابرلیک، باعث سفت شدن پوست شل بدن و بهبود سنتز کلاژن پوست میگردد.

این کرم  هرگونه ترک یا شل شدگی پوست شکم و یا باسن را کمتر کرده  و مانع از ظهور ترک های جدید می شود.

کرم لیفتینگ فابرلیک، برای زنان در دوران بارداری و برای کسانی که به علت افزایش یا کاهش وزن دچار شلی و ترک پوستی شده اند استفاده می شود.

استفاده منظم از کرم های سفت کننده بدن یکی از راه های بسیار ساده جهت حفظ و نگهداری پوست می باشد و همچنین باعث پیشگیری از افتادگی پوست و درمان آن و نیزمقابله با پیری زودرس پوست می شود.

توضیحات

کرمسفتکنندهبدنBody Repair Anti-Stretch Cream

کرملیفتینگبدنفابرلیکهرگونهترکیاشلشدگیپوستشکمویاباسنراکمترکرده ومانعازظهورترکهایجدیدمیشود.

باافزایشسن،بافتهمبندوچربیزیرپوستتحلیلمیرودوقابلیتارتجاعیپوستکاهشمییابد.

استفادهمنظمازکرمهایسفتکنندهبدنیکیازراههایبسیارسادهجهتحفظونگهداریپوستمیباشدوهمچنینباعثپیشگیریازافتادگیپوستودرمانآنونیزمقابلهباپیریزودرسپوستمیشود.

کرملیفتینگفابرلیکحاویعصارههایSiegesbeckia وcentella بودهکهیکاثرضدالتهابیایجادمیکنندوپوسترابازسازیمیکنند.

استفادهمداومومنظمازاینکرم،باعثسفتشدنپوستشلبدنوبهبودسنتزکلاژنپوستمیگردد.

اینکرمبافرمولاسیونمنحصربهفرد،بدوناحساسکششیاناراحتی،پوستتانرانرمولطیفمیکند.

کرمهایلیفتینگ،برایزناندردورانبارداریوبرایکسانیکهبهعلتافزایشیاکاهشوزندچارشلیوترکپوستیشدهانداستفادهمیشود.

اطلاعات بیشتر

برند

فابرلیک | Faberlic

نوع محصول

لیفت کننده

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

IRC

وزن

75 میل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم سفت کننده بدن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X