کرم شیر

Day color milk serum

۱۶۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرم شیر Day color milk serum 

کرم شیر کریتیو محصولی مطلوب برای احیای موهای آسیب دیده که در عین خاصیت نرم کنندگی آبرسان نیز می باشد . یکی دیگر از موارد مثبت کرم شیر کریتیو عدم نیاز به آبکشی پس از استفاده است که با رایحه ای دلنشین نیز همراه است .

کرم شیر creative را میتوان هم روی موی خشک و هم روی موی مرطوب استفاده کرد . بهترین نتیجه را بعد از استحمام پس از سشوار کردن موها تجربه خواهید نمود .

پاک کردن
۱۶۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • نرم کننده:بله
  • لطافت دهنده:بله
  • تقویت کننده:بله
  • احیا کننده :بله
  • مناسب:موهای آسیب دیده
creative life

چکیده

کرم شیر Day color milk serum 

کرم شیر کریتیو محصولی مطلوب برای احیای موهای آسیب دیده که در عین خاصیت نرم کنندگی آبرسان نیز می باشد . یکی دیگر از موارد مثبت کرم شیر کریتیو عدم نیاز به آبکشی پس از استفاده است که با رایحه ای دلنشین نیز همراه است .

کرم شیر creative را میتوان هم روی موی خشک و هم روی موی مرطوب استفاده کرد . بهترین نتیجه را بعد از استحمام پس از سشوار کردن موها تجربه خواهید نمود .

توضیحات

کرمشیرDay color milk serum 

همانطورکهمیدانیدبافتوساختارمودرتماسباموادشیمیاییهمانندرنگمو،دکلره،موادصافکنندهوفرکنندهموو…دچارآسیبشدهوشادابیآنهاکاهشمی‌یابدازاینروبرخورداریازموهاییلطیفوشادابازجملهمهمترینخواسته‌هایبانواناست؛چراکهباعثزیباییوجذابیتآنهامی‌شود.

یکیازاثربخش‌ترینروش‌هابرایاحیایبافتموهایآسیبدیده،کراتیندرمانیاستکهبهدلیلتخصصیبودنوهزینهبسیاربالارواجزیادیدربینبانوانندارد.

برایپاسخبهایننیاز،کرمشیربرند«کریتیو–creative»باقیمتمناسبوروشاستفادهساده،بهعنوانجایگزینموثروکارآمدیبرایکراتین­درمانیواحیاءساختارطبیعیموبهبازارعرضهشدهاست.

کرمشیرکریتیومحصولیمطلوببرایاحیایموهایآسیبدیدهکهدرعینخاصیتنرمکنندگیآبرساننیزمیباشد. یکیدیگرازمواردمثبتکرمشیرکریتیوعدمنیازبهآبکشیپسازاستفادهاستکهبارایحهایدلنشیننیزهمراهاست.

نکتهجالبدرمورداینکرمشیرایناستکهاینمحصولرامیتوانیدهمرویمویخشکوهمرویمویمرطوباستفادهکنید وبهتریننتیجهرابعدازاستحمامپسازسشوارکردنموهاتجربهخواهیدنمود.

اطلاعات بیشتر

برند

کریتیو لایف | Creative life

نوع محصول

کرم مو

بافت

کرم

جنس مو

خشک,رنگ شده و آسیب دیده

وزن

100 میل,150 میل

شماره پروانه بهداشت

08054633203583

طریقه مصرف

رویمونیمهمرطوباستفادهشود. سپسموهاراسشوارکنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم شیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X