کرم مرطوب کننده پوست های چرب

love nature face lotion purifying oily skin tea tree

۸۵,۰۰۰ تومان

کرم مرطوب کننده پوست های چرب تی تری(با عصاره درخت چای) love nature face lotion purifying oily skin tea tree

 • آبرسانی موثر
 • مرطوب کننده
 • جذب سریع
 • حاوی آنتی اکسیدان
 • حاوی عصاره درخت چای
 • تنظیم کننده چربی صورت
 • قابلیت استفاده روز مره
 • مخصوص پوست های چرب

در انبار موجود نمی باشد

محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

کرم مرطوب کننده پوست های چرب تی تری(با عصاره درخت چای) love nature face lotion purifying oily skin tea tree

 • آبرسانی موثر
 • مرطوب کننده
 • جذب سریع
 • حاوی آنتی اکسیدان
 • حاوی عصاره درخت چای
 • تنظیم کننده چربی صورت
 • قابلیت استفاده روز مره
 • مخصوص پوست های چرب

توضیحات

کرممرطوبکنندهپوستهایچربتیتری(باعصارهدرختچای) love nature face lotion purifying oily skin tea tree

کرممرطوبکنندهپوستهایچربکاوریفلیم،یکیازمحصولاتگروهلاونیچراوریفلیممیباشد. ویژگیخاصاینگروهایناستکهتمامیتولیداتاینگروهمستقیماازطبیعتگرفتهمیشوند.
اینمحصولدارایفرمولاسیونسبکاستوسریعاجذبمیگردد. وجودعصارهدرختچایدراینمحصولباعثشدهتاچربیاضافیصورتراازبینببردوپوسترایکرطوبترسانیسبککهمنحصربرایپوستهایچربمیکند

ویژگیهایاصلی:

_آبرسانیموثر
-مرطوبکننده
-جذبسریع
-حاویآنتیاکسیدان
-حاویعصارهدرختچای
–-تنظیمکنندهچربیصورت
–تائیدشدهتوسطآزمایشهایپزشکی
–قابلیتاستفادهروزمره

– مخصوصپوستهایچرب

اینمحصولپوستشماراآبرسانیکردهوآنرابانشاطوباطراوتمیسازد. همچنینازچربیاضافیپوسترادرافرادیکهپوستهایچربدارندازبینمیبرد.

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

کرم صورت

نوع پوست

چرب

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

IRC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم مرطوب کننده پوست های چرب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X